UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
I URED GRADONAČELNIKA
KLASA: 112-01/18-01/7
URBROJ:2196/01-1-18-4
Vukovar, 5. listopada 2018

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA

U javnom natječaju Grada Vukovara za prijam u službu na radno mjesto administrativni tajnik gradonačelnika za protokol objavljenom u Narodnim novinama broj 89 od 5. listopada 2018. godine:
-dio teksta:
„-dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točci a) i b):", ispravlja se i glasi:
„-dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točci a) i b):"
-dio teksta:
„Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o imenovanju pročelnika.", ispravlja se i glasi:
„Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu".
U ostalom dijelu tekst natječaja ostaje nepromijenjen.

Pročelnica

Sanja Tokić, dipl iur.