Ispis
Kategorija: Financiranje udruga

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni natječaj
„Sudjelovanje udruga u kulturno – turističkim manifestacijama u organizaciji Grada Vukovara u 2021. godini“ (u daljnjem tekstu Natječaj)

I.
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara čiji je djelovanje usmjereno na kulturu i turizam, sukladno prioritetnim područjima 7. (Kultura i turizam), navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17).

II.
Udruge, sukladno ovom Natječaju, mogu predložiti aktivnosti koji doprinose kvaliteti života, razvitku i općem napretku grada Vukovara za manifestaciju Dunav svome gradu, smotra folklornih društava.

III.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 15.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinoj aktivnosti je 1.000,00 kuna do najviše 15.000,00 kuna. Planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 2 aktivnosti.

IV.
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Natječaja može prijaviti i ugovoriti najviše jednu prijavu za financijsku podršku. Ukoliko Prijavitelj prijavljuje aktivnost za aktivnost koja im se već financira iz Proračuna Grada Vukovara, prijava će se odbaciti.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara u 2021. godini. Njihove projekte može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/podružnice/drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Upute).

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom i elektroničkom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

Grad Vukovar
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
„Javni natječaj – manifestacija Dunav svome gradu – ne otvaraj“
Ulica dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama.

VIII.
Prijave na Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s danom 12. travnja 2021. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 12. travnja 2021. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 12. travnja 2021. godine do 14,00 h.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti Nadležnom upravnom odjelu, isključivo elektroničkim putem, sukladno Uputama.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA:612-01/21-01/1
URBROJ:2196/01-02-21-2
U Vukovaru, 10. ožujka 2021.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Privitci:
Upute za prijavitelje
1. Obrazac prijave programa ili projekta
2. Obrazac izjave o partnerstvu
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Obrazac za provjeru propisanih uvjeta i za ocjenu kvalitete
5.1. Obrazac ugovora – posebni dio
5.2. Obrazac ugovora – opći dio
6. Izvještajni obrazac
7. Financijsko izvješće