Kategorija: Udruge izvješća

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata (Odluka)


I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz područja kulture i tehničke kulture (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti organizacija civilnog društva iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2019. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 850.000,00 kn (osamstopedesettisuća kuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.1 (Udruge – programi kulture) – 780.000,00 kuna
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.6 (Tehnička kultura) – 70.000,00 kuna

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za procjenu Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
Programi kulture:
1. Udruga Mađara grada Vukovara za projekt „Čuvari vjekovne mađarske baštine u gradu Vukovaru" – 26.000,00 kuna
2. Kulturno – umjetničko društvo „Sloga" Vukovar za projekt „Godišnji program rada Kulturno – umjetničkog društva „Sloga" za 2019. godinu" – 114.000,00 kuna
3. Kulturno – umjetničko društvo „Kolo" za projekt „Aktivnosti i djelovanje u očuvanju izvorne tradicijske kulture" – 34.000,00 kuna
4. Dječji zbor „Vukovarski golubići" za projekt „Redovan rad i djelovanje Dječjeg zbora Vukovarski golubići" – 41.500,00 kuna
5. Kulturno – umjetničko društvo „Osif Kostelnik" Vukovar za projekt „Kulturni amaterizam" – 12.500,00 kuna
6. Ukrajinsko kulturno – prosvjetno društvo „Ivan Franko" Vukovar za projekt „Manifestacija Dani ukrajinske kulture" – 10.500,00 kuna
7. Mažoretkinje grada Vukovara za projekt „Mažoretkinje grada Vukovara" – 124.000,00 kuna
8. Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru za projekt „Vukovar u riječi, slici i noti – na putu iz prošlosti za budućnost" – 41.500,00 kuna
9. Plesna grupa „Venera" za projekt „Djeca su ukras svijeta" – 17.500,00 kuna
10. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo „Javor" za projekt „U pesmi je sloga – u slozi je spas 1869. – 2019." – 26.000,00 kuna
11. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara za projekt „Dudik – 2019." – 8.000,00 kuna
12. Hrvatsko kulturno – glazbeno društvo „Dunav" za projekt „ Program rada i aktivnosti u području tradicijske kulture – mlađih plesnih folklornih sekcija, folklornog ansambla, folklornog pjevačkog zbora, mlađe tamburaške sekcije i tamburaškog orkestra Hrvatsko kulturno – glazbenog društva „Dunav" Vukovar" – 145.000,00 kuna
13. Gradski puhački orkestar Vukovar za projekt „Rad Gradskog puhačkog orkestra Vukovar" – 100.000,00 kuna
14. Društvo „Hrvatska žena" Vukovar za projekt „Zborna glazba kao dio hrvatske kulturne baštine" – 15.500,00 kuna
15. Udruga Nijemaca i Austrijanaca za projekt „Kulturom do novih vrijednosti" – 8.500,00 kuna

Programi tehničke kulture:
1. Radioamaterski klub „Vukovar" za projekt „Aktivnosti kluba u 2019. godini" – 8.000,00 kuna
2. Moto klub „Vukovar" za projekt „13. Moto party" – 20.000,00 kuna

IV.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

V.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

KLASA: 612-01/18-01/4
URBROJ:2196/01-02-19-87
U Vukovaru, 31. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.