Ispis
Kategorija: Udruge izvješća

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz
Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u iznosu od 56.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:
- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.03. (Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog II. Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata promicanja vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2019. godini čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo i provedene procjene prijedloga za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje II. Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2019. godini".

III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće projekte i u sljedećim iznosima:

1. Udruga hrvatskih branitelja Sajmište za projekt „Sajmište – da se ne zaboravi 1991." u iznosu 10.000,00 kuna;
2. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata za projekt „Edukativno sportske aktivnosti braniteljske populacije" u iznosu 12.000,00 kuna;
3. Hrvatska udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Vukovara za projekt „Briga o roditeljima poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata" u iznosu 12.000,00 kuna;
4. Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora – Centar za istraživanje ratnih zločina za projekt „Istraživanje ratnih zločina" u iznosu 10.000,00 kuna;
5. „Vukovarske majke" udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno dovedenih hrvatskih branitelja za projekt „Suočavanje s istinom – naslijeđe Domovinskog rata" u iznosu 12.000,00 kuna.

III.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

IV.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

Gradonačelnik
KLASA: 402-03/18-01/9
URBROJ:2196/01-02-19-52
U Vukovaru, 26. travnja 2019.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.