Ispis
Kategorija: Udruge izvješća

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz područja kulture i tehničke kulture (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti organizacija civilnog društva iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2019. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 97.500,00 kn (devedesesedamtisućapetsto kuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu raspoređena u:
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.1 (Udruge – programi kulture) – 55.500,00 kuna
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.6 (Tehnička kultura) – 42.000,00 kuna

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za procjenu II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
Programi kulture:
1. Udruga Suvenir Vukovar za projekt „Kako do suvenira 2019." – 8.000,00 kuna
2. Udruga za osobe s invaliditetom „Vuka" Vukovar za projekt „VAP – NOP IV" – 8.000,00 kuna
3. Kulturno – umjetničko društvo „Matija Gubec Sotin" za projekt „Cjelokupno djelovanje KUD-a Matija Gubec Sotin u 2019. godini" – 20.000,00 kuna
4. Konjogojska udruga „Potkova" Vukovar za projekt „Zlatne potkove" smotra svatovskih zaprega i sportski dio zaprega" – 10.000,00 kuna

Programi tehničke kulture:
1. Aeroklub „Borovo" Vukovar za projekt „Zrakoplovstvo – školovanje, šport, promidžba, usluge u zrakoplovstvu" – 32.000,00 kuna
2. Moto – nautički klub „Sveti Bono" Vukovar za projekt „Nautika" – 10.000,00 kuna

IV.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

V.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

KLASA: 612-01/19-01/3
URBROJ:2196/01-02-19-31
U Vukovaru, 17. svibnja 2019.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

 

Obavijest