Ispis
Kategorija: Udruge izvješća

Gradonačelnik
KLASA:402-03/18-01/7
URBROJ:2196/01-02-20-27
U Vukovaru, 13. siječnja 2020.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst i 7/9 Odluka Ustavnog suda RH) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita
– poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2020. godini (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja širenja i razvoja volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine, zaštite i skrbi o starijim osobama te unapređenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama, osnaživanja osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unapređenja znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika, iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2020. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.170, Glava R.170.04., Program R.170.04.01, Aktivnost R.170.04.01.01. (Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2020. godini čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga od strane Povjerenstva za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2019. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (BOSINO) za projekt Aktivno u starosti – 5.000,00kn
2. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije za projekt Koračajte zajedno s nama br. 2 – 8.000,00kn
3. Udruga umirovljenika „Vukovar Novi“ Vukovar za projekt Pomoć i podrška starijim osobama za bolju socijalnu uključenost – 8.000,00kn
4. Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara za projekt Aktivni, zadovoljni i sretni u mirovini – 24.000,00kn
5. Udruga osoba s invaliditetom VUKA Vukovar za projekt Lakše do cilja 3 – 9.000,00kn
6. Udruga „Paloma“ dnevni boravak za starije osobe, ribiče, invalide i hendikepirane osobe Vukovar za projekt Nastavak rada vrtića za siromašne, invalide i starije osobe – 8.000,00kn
7. Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar za projekt Golubica - Klub za poludnevni boravak osoba s intelektualnim teškoćama – 29.000,00kn
8. Udruga žena Vukovar za projekt Osnaživanjem do bolje integracije – 20.000,00kn
9. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Vukovarski leptirići“ za projekt Igraonica - 35.000,00kn
10. Vukovarske iskrice – udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama za projekt Mi možemo sve – 19.000,00kn
11. Konjički klub „Dunavski raj“ za projekt „Inkluzivni volonteri“ – 9.000,00kn
12. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima za projekt Osnaživanje i pomoć najosjetljivijim društvenim skupinama – 5.000,00kn
13. Udruga Lions klub Vukovar za projekt Halo pomoć – 2020 – 9.000,00kn
14. Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar za projekt Zdrava, sretna i u trećoj dobi! – 12.000,00kn

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - https://vukovar.hr/financiranje-udruga

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

VII.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Vukovara.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.