"Državni arhiv u Vukovaru", sa sjedištem u Vukovaru, osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 2007. godine i započeo s radom u 2008. godini.
Početkom 2009. godine uspostavio je nadleštvo u obavljanju poslova iz arhivske djelatnosti na području Vukovarsko-srijemske županije. Državni arhiv u Vukovaru trenutno posluju na dvije lokacije: u Vukovaru, Ul. Dr. Franje Tuđmana 8, gdje se nalazi Uprava arhiva i u Vinkovcima, Vojarska b.b., gdje se nalazi arhivsko gradivo i stručni djelatnici arhiva.
Državni arhiv u Vukovaru obavlja poslove povezane sa čuvanjem, zaštitom, obradom, korištenjem i istraživanjem arhivskoga gradiva s područja Vukovarsko-srijemske županije te obavlja stručni nadzor pismohrana u kojima se čuva arhivsko i registraturno gradivo na području iste.

Arhivski sabirni centar Vinkovci
Vojarska b.b.
32 100 Vinkovci
tel/fax: 032 331 695