KLASA: 112-01/12-01/02

URBROJ: 2196/01-3-12-2

VUKOVAR, 14. veljače 2012.

DODATAK OGLASU ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO

-              Voditelj/ica Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, 1 izvršitelj/ica                            

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava

Obavlja koordinaciju izvoditelja, korisnika i aktivnosti Programa i to:

-              vodi evidenciju zainteresiranih i uključenih korisnika,

-              prikuplja potrebne informacije o korisnicima, obavlja uvodne informativne razgovore i utvrđuje korisnikove potrebe za uslugama,

-              redovito obilazi korisnike, a posebno kod uključivanja novih korisnika u Program,

-              organizira pojedinačne konzultacije sa svakim izvoditeljem prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno,

-              izrađuje Plan rada izvoditelja i prati njegovo izvršenje,

-              koordinira i prati provedbu Plana dodatnih sadržaja i aktivnosti dnevnog boravka,

-              pomaže izvoditeljima u vođenju evidencije o korisnicima,

-              vodi mjesečnu evidenciju i evidentira utrošak financijskih sredstava,

-              izrađuje kvartalna izvješća za Ministarstvo,

-              surađuje s nadležnim službenicima Ministarstva i nadležnim osobama u općini/gradu/županiji,

-              surađuje s ustanovama i organizacijama civilnog društva koji se bave starijim osobama,

-              informira lokalnu zajednicu o programu,

-              promiče program i razvija dodatne sadržaje kao što je uključivanje volontera.

Predviđena plaća

5.200,00 kn (bruto)

Područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11),

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 57/11).

                                                                                                                             PROČELNICA:

                                                                                                              Dragica Holoker-Radumilo,prof.