KLASA: 112-06/12-01/01
URBROJ: 2196/01-3-12-1
VUKOVAR, 13. veljače 2012.

Na temelju članka 19.stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne Novine br. 86/2008 i 61/2011) pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na određeno vrijeme od 12 mjeseci:

- vježbenik, 1 izvršitelj/ica

Opći uvjeti:

- opći uvjeti iz članka 12. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne Novine br. 86/2008 i 61/2011)

Posebni uvjeti:

- IV stupanj srednje stručne spreme, ekonomske struke

Ne može biti primljena u službu osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati se primaju u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na provjeru zdravstvene sposobnosti uputit će se kandidat koji bude primljen u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužan je kao dokaz priložiti sljedeće isprave:

- po članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, potvrdu da je nezaposlen, potvrdu od posljednjeg poslodavca da mu radni odnos nije prestao njegovom krivnjom,

- po članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom - rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu,

- po članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata - rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, potvrdu od posljednjeg poslodavca da mu radni odnos nije prestao njegovom krivnjom i vlastoručno potpisanu izjavu da pravo prednosti nije koristio kod prethodnih zaposlenja.

U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na natječaj na to pravo bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće isprave kao dokaz o ispunjavanju uvjeta:

- životopis
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja -stručne spreme i struke određene ovim natječajem
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i (regionalnoj) samoupravi ( izjavu nije potrebno ovjeravati)
- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (izvornik ili ovjerena preslika)
- presliku radne knjižice,

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Postupak prijema obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) bit će dostupni podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web stranici te na Oglasnoj ploči Grada Vukovara biti će objavljen popis kandidata koji mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Kandidati su dužni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se poštom na adresu: Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine, dr. F. Tuđmana br. 1, Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi soba broj 8, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnica
Dragica Holoker-Radumilo, prof.