KLASA: 112-06/12-01/01
URBROJ: 2196/01-3-12-4
VUKOVAR, 17. veljače 2012.

DODATAK JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

- vježbenika u Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, 1 izvršitelj/ica

Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava

Osposobljavanje za poslove ekonomske struke srednje stručne spreme iz nadležnosti i djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine.

Predviđena plaća
5.574,50 kn (bruto)

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11),
- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine" broj 57/11),
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine" br. 47/09).

PROČELNICA:
Dragica Holoker-Radumilo,prof.