Na temelju članka 19., stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine donosi

O D L U K U

Poništava se Oglas, KLASA: 112-01/12-01/02, URBROJ: 2196/01-3-12-1, od 9. Veljače 2012., objavljen na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru i u Vukovarskim novinama, za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - voditelj/ica Programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, BRANITELJE
I NACIONALNE MANJINE
KLASA: 402-01/12-01/03
URBROJ: 2196/01-3-12-27
Vukovar, 20. ožujka 2012.

Pročelnica
Dragica Holoker-Radumilo, prof.