KLASA: 112-01/12-01/05

URBROJ: 2196/01-5-12-1

Vukovar, 4. srpnja 2012.

Na temelju članka 19.stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 86/2008 i 61/2011) pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjela za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju , na radno mjesto:

- viši stručni suradnik za EU projekte, 1 izvršitelj/ica

Opći uvjeti:

- opći uvjeti iz članka 12. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne Novine br. 86/2008 i 61/2011)

Posebni uvjeti:

- magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- aktivno znanje engleskog jezika

- znanje informatike

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima magistra struke ili stručnog specijalista, ekonomske ili društvene struke.

Uvjet magistra struke , odnosno stručnog specijalista, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Ne može biti primljena u službu osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicama u lokalnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kandidati se primaju u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godinu dana od dana prijma u službu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po rješenju o prijmu u službu, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužan je, pored dokaza o ispunjavanju trženih uvjeta, priložiti sljedeće isprave:

- po članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, dokaz da je nezaposlen, potvrdu od posljednjeg poslodavca da mu radni odnos nije prestao njegovom krivnjom,

- po članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom - rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, dokaz da je nezaposlen,

- po članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata - rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, dokaz da je nezaposlen, potvrdu od posljednjeg poslodavca da mu radni odnos nije prestao njegovom krivnjom i vlastoručno potpisanu izjavu da pravo prednosti nije koristio kod prethodnih zaposlenja.

U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na natječaj na to pravo bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Prijava mora biti osobno potpisana od strane kandidata.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće isprave kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja:

- životopis

- presliku osobne iskaznice

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

- izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja - stručne spreme i struke određene ovim natječajem

- izvornik ili presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu

- dokaz (potvrda) o znanju engleskog jezika

- dokaz o znanju informatike (potvrda, uvjerenje, certifikat)

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (izvornik ili ovjerena preslika)

- dokaz o potrebnom radnom iskustvu od najmanje jedne godine ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (što podrazumijeva izvornik potvrde tijela javne vlasti ili poslodavca ili rješenja o rasporedu, ugovora o radu i sl.) iz kojeg je vidljiva dužina radnog iskustva ostvarenog na poslovima za koje je kao uvjet predviđena stručna sprema i struka navedena u posebnim uvjetima ovog natječaja

- presliku radne knjižice (sve stranice)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Podnositelji čija prijava nije uredna neće biti pozvani na dopunu prijave.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Postupak prijma obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja se obavlja putem pisanog testiranja i intervjua. Na web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku. Na navedenoj web stranici te na Oglasnoj ploči Grada Vukovara biti će objavljen popis kandidata koji mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata. Kandidati su dužni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se poštom na adresu: Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju, dr. F. Tuđmana br. 1, Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi soba broj 8, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik:

Dragan Njegić, dipl.oec.