Klasa: 402-01/11-01/19

Urbroj: 2196/01-5-12-

Vukovar, 6. srpnja 2012.

OBAVIJEST UZ NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE NA NEODREĐENO VRIJEME

U Narodnim novinama broj: 75/12 od 6.srpnja 2012., objavljen je Natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju, na radno mjesto:

Viši stručni suradnik za EU projekte, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Opis poslova radnog mjesta: koordinira radom projektnog tima za pripremu, izradu i provedbu projekata, surađuje sa drugim upravnim odjelima unutar Grada na kreiranju projekata Grada, surađuje sa drugim stranim i državnim tijelima, pravnim i fizičkim osobama radi pripreme zajedničkih projekata, prikuplja podatke potrebne za izradu projekata, izrađuje projekte i kandidira za sredstva iz EU fondova, provodi odobrene projekte.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 33/01,

60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, ),

- Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, dostupne na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=805

- Instrument pretpristupne pomoći – IPA , dostupne na web stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije:http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=806

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na Natječaj.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na ovoj web stranici te na oglasnoj ploči Grada Vukovara, najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da Prijavi na natječaj prilože sve isprave naznačene u Natječaju, i to u obliku navedenom u Natječaju, manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u Natječaju, automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Ako utvrdite da je potrebno dopuniti Prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka, pisanim putem, povući Prijavu.

PROČELNIK

Dragan Njegić, dipl.oec