REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1
E. Kvaternika 27, VUKOVAR
URBROJ: 83 /11    
Vukovar, 11. svibnja 2011.g

Na temelju članka 1. i 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara od 24. listopada 2000., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar 1, na svojoj 3. sjednici održanoj 11. svibnja 2011. objavljuje

 

NATJEČAJ
za upis djece u Dječji vrtić Vukovar 1
u pedagošku god. 2011./2012.


Prijave za upis djece vršit ćemo od 23. do 27. svibnja 2011.g. u prostorijama Područnog objekta Vukovar Novi, Županijska 15, u Vukovaru, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
Uz prijavu potrebno je priložiti :
1. presliku rodnog lista,
2. presliku kartona cijepljenja i zdravstvene iskaznice,
3. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu ( potvrda o radnom statusu
roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć i dr.),
4. preslike osobnih iskaznica oba roditelja.
Prioritet kod upisa djece s područja grada Vukovara u redoviti program imaju:
-    djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata,
-    djeca čija su oba roditelja zaposlena,
-    djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, uzeta na uzdržavanje,
-    djeca iz obitelji s troje i više djece,
-    djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima,
-    djeca sa manjim teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, što se utvrđuje u propisanom postupku,
-    djeca roditelja koji primaju dječji dodatak.
Cijena redovitog 10- satnog programa iznosi 490,00 kuna.
Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji, odnosno skrbnici za:
-    dijete roditelja invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 80% visine sudjelovanja u cijeni programa,
-    treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu, oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
-    drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 90% visine sudjelovanja u cijeni programa,
-    dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
-    dijete čija obitelj koristi pravo na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa ako Centar za socijalnu skrb preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa.
Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje predškolska ustanova na temelju dokumentacije koju je dužan dostaviti roditelj.

Predsjednik Upravnog vijeća
Željko Pinjuh