Na temelju članka 15. stavka 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj:11/18 od 27. studenog 2018. godine) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 3/19 od 14. ožujka 2019. godine) Gradonačelnik Grada Vukovara donio je dana 16. prosinca 2019. godine Odluku o dodjeli stipendija kojom je utvrđena konačna lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2019./2020. po postupku Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. (KLASA:604-01/19-01/2, URBROJ:2196/01-02-19-5) objavljenog u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara dana 18. listopada 2019. godine.

Odluka
Odluka o izmjeni Odluke
Odluka o dodjeli stipendija

Obavijest o preuzimanju Ugovora o stipendiranju učenika/studenata bit će pravovremeno poslana svim kandidatima kojima je dodijeljena stipendija.