Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19 ), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje:

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.Prijave za dodjelu stipendija dostaviti u roku 15 dana od dana objave Natječaja u „Vukovarskim novinama“ i na web stranici Grada Vukovara na adresu:
Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 1, Vukovar, s naznakom "Za natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima"- NE OTVARATI ili osobnom predajom na porti/prizemlje gradske uprave.

- Odluka - deficitarno
- Odluka
- Tekst natječaja
- Prijavnica/studenti
- Izjava/studenti
- Prijavnica/učenici
- Izjava/učenici