Kategorija: Tajništvo

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 24. ožujka 2020. (utorak).
Sjednica će se održati putem elektroničke pošte.
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Donošenje Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa
2. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od srpnja do prosinca 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.