SADRŽAJ
01 Naslovna
02 Grafički prilozi
03 Tekstualni prilozi
04 Software
© Grad Vukovar.

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA
GRADA VUKOVARA

GRAFIČKI PRILOZI

1.A Namjena i korištenje prostora.dwf

1.b Namjena i korištenje prostora.dwf

2.A Gospodarska i društvena namjena.dwf

2.B Gospodarska i društvena namjena.dwf

3.1A Promet.dwf

3.1B Promet.dwf

3.2A Infrastruktura-Pošta i  telekomunikacije.dwf

3.2B_Infrastruktura-Pošta i  telekomunikacije.dwf

3.3A Infrastruktura-Plinoopskrba.dwf

3.3B Infrastruktura-Plinoopskrba.dwf

3.4A Infrastruktura Elektroenergetika.dwf

3.4B Infrastruktura-Elektroenergetika.dwf

3.5A Infrastruktura Vodoopskrba.dwf

3.5B Infrastruktura-Vodoopskrba.dwf

3.6A Infrastruktura-Odvodnja.dwf

3.6B Infrastruktura-Odvodnja.dwf

4.1A Uvjeti korištenja i zaštite.dwf

4.1B  Uvjeti korištenja i zaštite.dwf

4.2A Ograničenja u korištenju.dwf

4.2B Ograničenja u korištenju.dwf

4.3A Vodnogospodarstvo.dwf

4.3B Vodnogospodarstvo.dwf

4.4A Oblici korištenja.dwf

4.4B Oblici korištenja.dwf

4.5A Planske mjere zaštite.dwf

4.5B Planske mjere zaštite.dwf