Upravni odjeli

Služba- vlastiti pogon obavlja komunalnu djelatnost tržnice na malo na Gradskoj tržnici Vukovar.

IGOR ANTOLOVIĆ

Pročelnik Službe - upravitelj vlastitog pogona

Gradska tržnica Vukovar, Olajnica 20, Vukovar

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u svezi organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti, prometa, graditeljstva, uređivanja građevinskog zemljišta i zaštite okoliša i dr.

DRAŽEN ČULIG

Pročelnik Upravnog odjela

Ured br. 10 (I. kat)

MAJA MIHAJLOVIĆ

Viša referentica za komunalno gospodarstvo

Ured br. 9 (I. kat)

BRANKO KNEŽEVIĆ

Savjetnik za energetsku učinkovitost

Ured br. 6 (I. kat)

IVAN VEBER

Stručni suradnik za energetsku učinkovitiost

Ured br. 6 (I. kat)

BRUNO PAKTER

Referent za graditeljstvo

Ured br. 6 (I. kat)

NEVEN GENČIĆ

Savjetnik za izgradnju i održavanje - strojarski smjer

Ured br. 5 (I. kat)

LJILJANA NENADOVIĆ

Savjetnica za pravna pitanja

Ured br. 5 (I. kat)

DOMAGOJ JAKUMETOVIĆ

Savjetnik za graditeljstvo

Ured br. 5 (I. kat)

DANILO TADIĆ

Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

Ured br. 5 (I. kat)

MARA OZDANOVAC

Administrativna referentica

Ured br.5 (I. kat)

MELITA ŠTIMAC

Referentica za komunalno gospodarstvo

Ured br. 11 (I. kat)

SLOBODAN KONČAR

Referent za komunalno gospodarstvo

Ured br. 11 (I. kat)

DOMAGOJ TOGONAL

Viši referent za komunalno gospodarstvo

Ured br. 3 (Prizemlje)

KREŠIMIR ČULO

Referent - komunalni redar

Ured br. 3 (Prizemlje)

ALEKSANDAR MACUT

Referent - komunalni redar

Ured br. 3 (Prizemlje)

ĐURĐICA VUJIĆ

Referentica -prometni redar

Ured br. 3 (Prizemlje)

INES PAVLOVIĆ

Referentica-komunalni redar

Ured br. 3 (prizemlje)

Služba za unutarnju reviziju Grada Vukovara obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta radi unapređenja poslovanja, ostvarenja poslovnih ciljeva Grada Vukovara i institucija iz nadležnosti Grada Vukovara primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.
Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju:

 • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije;
 • provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada Vukovara i institucijama iz nadležnosti Grada Vukovara, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva;
 • davanje preporuka radi postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom;
 • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unaprjeđivanje poslovanja;
 • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, te godišnjeg izvješća,
 • praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji;
 • suradnju s Upravom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu financija i Državnim uredom za reviziju;
 • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.

NIVES GAŽO

Pročelnica Službe za unutarnju reviziju

Ured br. 23 (II. kat)

IVANA ARAMBAŠIĆ

Unutarnja revizorica

Ured br. 23 (II. kat)

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju obavlja poslove u vezi s poticanjem gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, poljoprivrede, međunarodne suradnje, te poslove u svezi zaštite potrošača i dr.

E-mail:

 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MARIJANA GRUBIŠIĆ

Pročelnica upravnog odjela

Ured br. 18 (II. kat)

DRAGAN NJEGIĆ

Voditelj odsjeka za projekte i razvoj

Ured br. 19 (II. kat)

TANJA SOLDO

Administrativna tajnica za gospodarstvo

Ured br. 19 (II. kat)

ANDREJA MATIĆ

Viša stručna suradnica za obrtništvo

Ured br. 19 (II. kat)

Upravni odjel za financije i nabavu obavlja poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te nabavu i dr.

VLASTA ŠIBALIĆ

Pročelnica upravnog odjela

Ured br. 25 (II. kat)

SANJA SEGEDI

Viša stručna suradnica za financije i računovodstvo

Ured br. 26 (II. kat)

GORAN VICKOVIĆ

Savjetnik za proračun

Ured br. 26 (II. kat)

LJILJANA KOSANOVIĆ

Stručna suradnica - računovodstvo

Ured br. 27 (II. kat)

RENATA MARENKOVIĆ

Referentica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda

Ured br. 27 (II. kat)

DAMIR MIJATOVIĆ

Viši stručni suradnik za obračun plaća i gradske prihode

Ured br. 26 (II. kat)

SNJEŽANA CRNJAC

Administrativna tajnica za gradske rashode

Ured br. 26 (II. kat)

BORIS BAJRAK

Viši stručni suradnik za poslove prisilne naplate

Ured br. 27 (II. kat)

DAMIR ŠPANJEVIĆ

Referent za administrativne poslove

Ured br. 27 (II. kat)

DOMAGOJ CENTNER

Voditelj odsjeka za nabavu

Ured br. 17 (I. kat)

TIHOMIR KEDMENEC

Savjetnik za poslove nabave

Ured br. 17 (I. kat)

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području sporta, odgoja i obrazovanja, zaštite i promicanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina i razvoj civilnog društva, promicanje zaštite i unaprjeđenja kvalitete življenja, socijalne skrbi i unaprjeđenja primarne zdravstvene zaštite i dr.

DRAŽEN KOBAŠEVIĆ

Pročelnik upravnog odjela

Ured br. 6 (I. kat)

DAVORKA KRAJNOVIĆ NALETILIĆ

Viša stručna suradnica za kulturu i turizam

Ured br. 5 (I. kat)

JADRANKA SEKELEZ

Administrativna referentica za kulturu i turizam

Ured br. 5 (I. kat)

DALIBOR ŽIGIĆ

Stručni suradnik za socijalnu skrb

Ured br. 20 (II. kat)

DADO MARKOVIĆ

Savjetnik za sport i branitelje

Ured br. 20 (II. kat)

SINIŠA MITROVIĆ

Stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama i zdravstvenu zaštitu

Ured br. 20 (II. kat)

SNJEŽANA GRGUREVIĆ

Administrativna tajnica

Ured br. 2 (Prizemlje)

DEJAN NAĐ

Viši referent za socijalnu skrb

Ured br. 2 (Prizemlje)

JAKICA RAJKOVIĆ

Stručna suradnica za predškolski odgoj, školstvo i visoko školstvo

Ured br. 2 (Prizemlje)

MIHAELA NOVIĆ

Administrativna tajnica/asistentica na projektu "Pokloni mi osmijeh"

Ured br. 2 (Prizemlje)

Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenje i gradnje i upravljanje gradskom imovinom obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ustrojavanje evidencije gradskih nekretnina i svrhovito upravljanje njima i dr.

MARINA VLAJČIĆ

Pročelnica

Ured br. 12. (I. kat)

ŽAKLINA PUL

Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Ured br. 13 (I. kat)

SANDRA SUČIĆ

Viša stručna suradnica za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Ured br. 13 (I. kat)

LJILJANA BANDOV

Administrativna tajnica za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje

Ured br. 14 (I. kat)

GORAN BANOV

Viši savjetnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje

Ured br. 14 (I. kat)

DARIJA CIBULA

Viša stručna suradnica za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje

Ured br. 14 (I. kat)

LIDIJA NIKŠIĆ

Voditeljica odsjeka za upravljanje gradskom imovinom

Ured br. 15 (I. kat)

GORDANA TORMA

Stručna suradnica za gradsku imovinu

Ured br. 15 (I. kat)

Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika obavlja pravne i savjetodavne poslove, poslove protokola, promidžbe, odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, zastupanje Grada, službeničke odnose, poslove pisarnice te informatičke poslove, obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela, mjesnih odbora, poslove civilne zaštite, pomoćno-tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela i dr.

SANJA TOKIĆ

Pročelnica upravnog odjela

3. kat, ured broj 31

BARBARA LOVRIĆ

Administrativna tajnica gradonačelnika za protokol

2. kat, ured broj 24

LIDIJA SUBOTIĆ

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću. Službenica za informiranje

2. kat, ured broj 24

BRANKA VINKOVIĆ

Administrativna tajnica gradonačelnika

3. kat, ured broj 30

MIROSLAV ŠLAFHAUZER

Stručni suradnik za informatiku

Prizemlje, ured broj 4

BRANKO ŠEKULJICA

Referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu

2. kat, ured broj 21

STJEPAN JANKOVIĆ

Vozač-domar-dostavljač

BOŠKO ŠAŠIĆ

Viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesne odbore i osoba zadužena za nepravilnosti u Gradu Vukovaru

2. kat, ured broj 21

ANITA SESVEČAN

Referentica za opće i kadrovske poslove i službenica za zaštitu osobnih podataka

2. kat, ured broj 21

SENKA MILETA

Referentica za uredsko poslovanje i arhivu

1. kat, ured broj 16

BILJANA SUMAN

Administrativna tajnica za uredsko poslovanje

1. kat, ured broj 16

MARINA MILINOVIĆ

Administrativna tajnica za uredsko poslovanje

Prizemlje, ured broj 1

BRANKA KOJČINOVIĆ

Servirka-domaćica

Ured br. 31 (III. kat)

VERONA ČOSIĆ

Spremačica