Integrirana teritorijalna ulaganja - Urbano područje Vukovar



Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. U novom programskom razdoblju ITU mehanizam dobiva još više na važnosti.

U novom financijskom razdoblju 2021.-2027. priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma dobio je i Grad Vukovar, središte Vukovarsko-srijemske županije, koji prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske čini manje urbano područje.

Sastav urbanog područja Vukovar čine sljedeće  jedinice lokalne samouprave: Grad Vukovar, Općina Bogdanovci, Općina Trpinja, Općina Tompojevci, Općina Tovarnik i Općina Lovas.

U tijeku je izrada Strategije razvoja urbanog područja Vukovar koji je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja. Predstavlja strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline, odnosno preduvjet je za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

 

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Vukovar

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Vukovar je tijelo osnovano zaduženo za:

  • koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe SRUP-Vukovar
  • davanje mišljenja o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe SRUP-a prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova
  • članovi Koordinacijskog vijeća su gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i načelnici i zamjenici načelnik svih jedinica lokalne samouprave koje čine urbano područje.

Predsjednik Koordinacijskog vijeća je gradonačelnik Grada Vukovara gosp. Ivan Penava, a zamjenica predsjednika Koordinacijskog vijeća je načelnica Općine Lovas Tanja Cirba.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Koordinacijskog vijeća obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

 

Sjednice Koordinacijskog vijeća urbanog područja Vukovar:

 1. sjednica                              Poziv Poslovnik Zapisnik
 2. sjednica Poziv   Zapisnik
 3. sjednica     Zapisnik
 4. sjednica Poziv   Zapisnik
 5. sjednica  Poziv   Zapisnik



Partnersko vijeće urbanog područja Vukovar

Partnersko vijeće za Urbano područje Vukovar osniva se kao savjetodavno tijelo radi sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar, utvrđivanja prioriteta razvoja Urbanog područja Vukovar, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja Vukovar te njihove provedbe i praćenja.
Partnersko vijeće za urbano područje Vukovar osniva se i djeluje sukladno načelu partnerstva i suradnje, vodeći računa o zastupljenosti različitih aktera razvoja iz urbanog područja i zastupljenosti interesa većine stanovništva urbanog područja.

Članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća poslove obavljaju u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) te Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.

Od članova partnerskog vijeća očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama partnerskog vijeća tijekom pripreme strategije razvoja urbanog područja, i nakon donošenja na predstavničkom tijelu, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe strategije razvoja urbanog područja.
Predsjednica Partnerskog vijeća je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vukovara Kristina Bilić dipl.iur., a zamjenik je Mladen Markešić, Ured za međunarodnu suradnju TINTL.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća obavlja Upravni odjel za gospodarstvo Grada Vukovara.

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA PARTNERSKOG VIJEĆA

Sjednice Partnerskog vijeća urbanog područja Vukovar:

Konstituirajuća sjednica, 1. Sjednica      Poziv Poslovnik Zapisnik
2. sjednica      Zapisnik
3. sjednica Poziv   Zapisnik
4. sjednica Poziv   Zapisnik
5. sjednica Poziv   Zapisnik