Ispis
Kategorija: Udruge objave

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu
namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture za 2017. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 23.773,00 kuna (dvadesetitritisućesedamstosedamdesetitrikune), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2017. godinu raspoređena u:

- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.1 (Udruge – programi kulture) – 18.773,00 kuna
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program 160.1.1, Aktivnost R150.1.1.6 (Tehnička kultura) – 5.000,00 kuna
II.

Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture za 2017. godinu, (u daljnjem tekstu: Poziv) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu i turizam u skladu s dokumentacijom za provedbu Poziva koja je sastavni dio ove Odluke.

III.

Dokumentacija za provedbu Poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. Tekst javnog Poziva,
2. Obrazac obrazloženja prijedloga,
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
4. Obrazac ugovora o jednokratnom financiranju i
5. Obrazac završnog izvješća

IV.

Poziv iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr.

V.

Grad Vukovar nadležan je za provedbu postupka.
Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava za program javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavno tijelo gradonačelnika činiti će članovi Kulturnog vijeća grada Vukovara.
Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Poslovniku Kulturnog vijeća.

VI.

Na temelju pozitivnog mišljenja nadležnog Povjerenstva, Gradonačelnik Grada Vukovara sklopit će ugovor o dodjeli jednokratnih financijskih sredstava s udrugom.

VII.

Popis udruga iz točke VI. krajem tekuće godine bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu i turizam.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 402-01/17-01/5
URBROJ:2196/01-02-17-1
U Vukovaru, 27. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.