Sukladno obvezi propisanoj člankom 10. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine"broj 25/13) objavljujemo sljedeće:

 

 


 

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

... idi na vrh

Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Gradu Vukovaru

Lidija Subotić
Tel: 032/456 504
Faks: 032/456 501
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOJ UPORABI INFORMACIJA

... idi na vrh

Zahtjev se podnosi poštom, faksom ili elektronskom poštom na sljedećem obrascu:

Obrasci:

- Zahtjev za pristup informacijama (.pdf,.doc)
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.pdf, .doc)

 

ZAKONI I PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA TIJELA GRADA VUKOVARA

... idi na vrh

a) Opći propisi  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 61/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 86/08, 61/11, 04/18
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 28/10
Statut Grada Vukovara SVGV 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15
Etički kodeks SVGV 1/11
Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15
Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09
   
b) Upravljanje proračunom  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15
Upute za izradu prijedloga proračuna JLP(R) S NN 87/08, 136/12, 15/15
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 127/17
Zakon o sustavu unutranjih financija NN 78/15
Odluka o proračunu Grada Vukovara za 2018. SVGV 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15
Odluka o izvršenju proračuna SVGV 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN 26/10
   
c) Nabava  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o javnoj nabavi NN 120/16
Plan nabave Grada Vukovara za  2018. Plan nabave za 2018., Izmjene i dopune plana nabave Grada Vukovara  za 2018. (25.01.2018.), Izmjene i dopune plana nabave za 2018. 2. dio (06.02.2018.)
   
d) Prostorno uređenje  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13, 78/15
Prostorni plan uređenja Grada Vukovara SVGV 01/06, 04/12, 11/15
Generalni urbanistički plan Grada Vukovara SVGV  05/07, 04/12, 11/15
   
e) Komunalni poslovi  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15
Odluka o komunalnom redu

SVGV 1/02, 6/02, 8/03, 9/05, 6/09, 1/18

Odluka o komunalnoj naknadi SVGV 11/11, 6/15
 Odluka o komunalnom doprinosu SVGV 12/11, 6/12, 10/12, 8/13, 9/13, 2/14, 8/14, 11/14, 6/15, 7/15, 8/16, 5/17, 9/17, 13/17
f) Gospodarstvo  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara NN 40/01, 90/05, 80/08, 38/09, 148/13
Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 39/13, 48/15
Zakon o poljoprivredi NN 30/15
Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda NN 80/13, 14/14, 30/15
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16
Zakon o područjima posebne državne skrbi NN 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14, 18/15
   
g) Odgoj i osnovno obrazovanje  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Odluka o stipendiranju studenata SVGV 09/14
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13
   
h) Socijalna skrb, briga o djeci  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vukovara SVGV 08/14
   
i) Zdravstvena zaštita  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
   
j) Sigurnost i zaštita  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o zaštiti od požara NN 92/10
Odluka o uvjetima spaljivanja suhe trave i korova SVGV 5/03, 4/09
Odluka o uvjetima zaštite od požara u vrijeme žetve SVGV 5/03, 4/09
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14
   
k) Zaštita potrošača  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15
   
l) Zaštita i unapređenje okoliša  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18
Zakon o vodama NN 153/09, NN 63/11, NN 130/11, NN 56/13, NN 14/14
   
m) Promet na području grada  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 82/13
Odluka o uređenju prometa SVGV 8/04, 6/08, 4/09, 3/12
Odluka o autotaksi prijevozu na području grada Vukovara SVGV 2/12, 5/16
   
n) Računovodstveni poslovi  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 124/14
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu NN 3/15
Zakon o računovodstvu NN 78/15, 134/15, 120/16
Računski plan  
   
o) Knjigovodstvo  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o računovodstvu NN 78/15, 134/15, 120/16
   
p) Gradska imovina  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14
Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada SVGV 10/16
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora NN 125/11, 64/15
   
r) komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15
   
s) uredsko poslovanje  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Uredba o uredskom poslovanju NN 7/09
   
t) Kultura  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o kulturnim vijećima NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13
Zakon o ustanovama NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi NN 96/01
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09
   
u) Mladi  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o Savjetima mladih NN 41/14
   
v) Civilno društvo  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Zakon o udrugama NN 74/14, 70/17
Zakon o volonterstvu NN 58/07, 22/13
Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija NN 112/93, 10/08, 7/09
   
z) Manjine  
NAZIV PROPISA NAZIV, OZNAKA, BROJ GLASILA, GODINA IZDANJA
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11
NAPOMENA:  
Pod propisima se podrazumijevaju, Zakoni, Uredbe, Pravilnici, Naputci (državna razina) te propisi donijeti na lokalnoj razini (Statut, Pravilnik...), a koji se razvrstavaju unutar ponuđenih područja (tablica) s tim da se insertiranjem redova osigurava potreban broj zapisa unutar svake tablice

OPĆI AKTI I ODLUKE KOJE DONOSE TIJELA GRADA VUKOVARA KOJIMA SE UTJEČE NA INTERESE KORISNIKA

... idi na vrh

Svi opći akti i odluke koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se na internetskoj stranici odmah po donošenju i u „Službenim vjesniku" Grada koji se izrađuje u roku 5 do 10 dana od sjednice i koji se isto tako objavljuje na internetskoj stranici.
Opći akti koje donosi Gradonačelnik također se objavljuju u „Službenom vjesniku" koji se objavljuje na internetskoj stranici.

- Akti sa sjednica Gradskog vijeća
- Službeni vjesnik Grada Vukovara

POPIS OPĆIH AKATA GRADA VUKOVARA

NAZIV AKTA Broj Sl. vjesnika
ODLUKA O GRBU I ZASTAVI (PROČIŠĆENI TEKST) 3/94, 3/95, 6/95-proč. t., 7/96, 8/00
ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU UPRAVITELJA SVIH ZGRADA NA PODRUČJU GRADA 8/98, 6/99, 3/08
ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA 4/99, 2/09
ODLUKA O SLUŽBENOM GLASILU 9/99
ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR 9/99
ODLUKA O ORGANIZACIJI LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA 1/00
ODLUKA O ODREĐIVANJU TIPA KIOSKA 1/00
ODLUKA O PROMJENI NAZIVA ULICA 2/00
ODL. O PROMJENI NAZIVA ULICA IZ 1999. GODINE 2/00, 7/01, 6/11
PRAVILNIK O UPISU DJECE U PREDŠKOLSKE USTANOVE 7/00,7/01, 6/09
ODLUKA O DODJELI KOCESIJE OPSKRBE PLINOM 8/00
ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 9/00
ODLUKA O PREMJEŠTANJU NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA 6/01
ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA 7/01,1/02,4/02,1/04,4/09
ODLUKA O PROMJENI NAZIVA ULICA 7/01
ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI 8/01, 7/02, 8/03, 7/04
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU 1/02,6/02,8/03,9/05, 6/09
PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 5/02, 2/09
ODLUKA O ORGANIZIRANJU I RADU DIMNJAČARSKE SLUŽBE 7/02,1/04,2/09,1/10,5/15
ODLUKA O VREDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 7/02
ODLUKA O DJELATNOSTIMA OD LOKALNOG ZNAČAJA KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 3/03, 3/13
ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD OSNOVNIM ŠKOLAMA 4/03
ODLUKA O MJERAMA ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 5/03,4/09
ODLUKA O UVJETIMA SPALJIVANJA SUHE TRAVE I KOROVA 5/03,4/09
ODLUKA O UVJETIMA ZAŠTTITE OD POŽARA ZA VRIJEME ŽETVE 5/03,4/09
ODLUKA O MJERILIMA I POSTUPCIMA ZA UPORABU GRBA I ZASTAVE 1/04,1/10, 2/14
ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA 1/04, 1/10
ODLUKA O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNNIŠTVU GRADA 3/04,6/08,4/09
ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZONA ZA ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI STANA 3/04
PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKOG I REGISTRATORSKOG GRADIVA 5/04, 3/10
ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 5/04
ODLUKA O UVJETIMA I MJERAMA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA 5/04,7/05
ODLUKA O OBVEZATNOM KORIŠTENJU KOMUNALNIH USLUGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE U DJELU KOJI SE ODNOSI NA SKUPLJANJE I ODVODNJU KOMUNALNOG OTPADA 7/04, 2/09
ODLUKA O UREĐENJU PROMETA 8/04,6/08,4/09, 3/12, 2/14
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POMOĆ I NJEGU U KUĆI 8/04
ODLUKA O OSNIVANJU KULTURNOG VJEĆA 1/05, 11/11, 8/14
ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANIH UGOVORA 1/05, 5/12
ODLUKA O RADNOM VREMEMENU PRODAVAONICA PEKARSKIH PROIZVODA 3/05
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA 8/05
PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VUKOVARA 1/06, 4/12
ODLUKA O VODOOPSKRBI 5/06,2/09
ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA 5/06, 2/09
ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA VODOOPSKRBU 5/06, 2/09
ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA ODVODNJU 5/06, 2/09
ODLUKA O ZABRANI I NAČINU DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA 4/07, 4/15
GENERALNI URBANISTIČKI PLAN 5/07, 4/12
ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE U KULTURI HRVATSKI DOM VUKOVAR 1/08,3/08
ODLUKA O OSNIVANJU GRADSKOG SAVJETA MLADIH 9/14
PLAN MREŽE PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU GRADA 1/08
ODLUKA O OSNIVANJU RAZVOJNE AGENCIJE 4/08
ODLUKA O PROMJENI PRIPADNOSTI DJELA POJEDINIH ULICA 6/08
ODLUKA O DODJELI KONCESIJE ZA PREVOZ PUTNIKA U JAVNOM PROMETU 6/08
ODLUKA O RADNOM VREMENU PRODAVAONICA 6/08
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJEČJE VRTIĆE 1/09, 3/10
DETALJNI PLAN UREĐENJA NOVOG GROBLJA 2/09
POVELJA UNUTARNJIH REVIZORA 2/09, 3/15
STATUT GRADA VUKOVARA 4/09, 7/11, 4/12, 7/13
PPUG - pristupanje izradi 6/09, 7/09, 6/10, 9/10, 3/11, 7/11, 10/11, 1/13
GUP - pristupanje izradi 6/09, 7/09, 6/10, 9/10, 3/11, 7/11, 10/11,1/13
ODLUKA O MJESNIM ODBORIMA 1/10, 9/11, 4/12
ODLUKA O SUDJELOVANJU INVESTITORA U GRADNJI PARKIRALIŠTA 1/10, 6/12
ODLUKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 1/10
PRAVILNIK O NAPLATI PARKIRANJA 1/10
DPU – ŽUPANIJSKA ULICA 2/10, 7/11
ODLUKA O USTROJSTVU UPRAVNIH TIJELA 9/14,1/15
ODLUKA O PLAĆI GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA 8/10, 1/12, 6/15
ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 8/10
PRAVILNIK O DAVANJU U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ZEMLJIŠTA NA JAVNIM POVRŠINAMA 8/10,9/11
PRAVILNIK O DODATKU ZA USPJEŠNOST U RADU 9/10, 3/11
ETIČKI KODEKS GRADSKE UPRAVE 1/11
PRAVILNIK O RADU 11/14
PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA OBRAZAC
POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA 3/11, 3/13
ODLUKE O IMENOVANJU RAVNATELJICA DJ. VRTIĆA VUKOVAR 2 I GRADSKOG MUZEJA 3/11
UPU – VUČEDOL 3/11
ODLUKA O ODREĐIVANJU NAMJENE DJELA TRŽNICE ZA PRODAJU PROIZVODA IZ RASHLADNIH UREĐAJA 4/11
ODLUKA O NAKNADI ZA FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 5/11, 2/12,2/14
ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJ. VRTIĆA VUKOVAR 1 6/11
ODLUKA O UTVRĐIVANJU USTANOVA OD INTERESA ZA GRAD 6/11
ODLUKA O IZBORU GRADSKOG SAVJETA MLADIH 6/11
ODLUKA O NAKNADI TROŠKOVA VJEĆNIKA 6/11
ODLUKA O OSNIVANJU KOMISIJE ZA RJEŠAVANJE STAMBENE PROBLEMATIKE 9/11
UPU – ŠIRE SREDIŠTE GRADA 10/11
ODLUKA O VRIJEDNOSTI ZA OBRAČUNAVANJE NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 10/11
ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI 11/11, 6/15
ODLUKA O VISINI TARIFNIH STAVKI ZA GRIJANJE 12/11
ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU 12/11, 6/12, 10/12,9/13,2/14, 8/14, 11/14, 6/15
ODLUKA O AUTOTAKSI PREVOZU NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 2/12
ODLUKA O MJESTIMA I UVJETIMA TRGOVINA NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 2/12,10/14
ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI 8/14
ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 7/12
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNIČKIH EKSPLOZIJA 7/12
ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA 9/14
ODLUKA O POVJERAVANJU JAVNIH OVLASTI NA PODRUČJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI 8/12
ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA 10/12, 3/14
IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU 2/13
ODLUKA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZOIS 3/13
ODLUKA O REALIZACIJI PROJEKTA ECO-TUR VUKOVAR 3/13
ODLUKA O OSNIVANJU OSNOVNE GLAZBENE I PLESNE ŠKOLE 4/13
ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI 6/13
ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA ZA POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI 7/13, 11/14
ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 1/14
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA BAGATELNE NABAVE 2/15
ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA 2/14
ODLUKA O PODRUČJU MJESNIH ODBORA GRADA VUKOVARA 2/14
ODLUKA O ZAŠTITI ZAHVATA VODE NA DUNAVU 11/14

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE (KLASA: 361-01-00-01/37 URBROJ: 488/02-01-00-5)

11/14

ODLUKA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA VUKOVARA NA KORIŠTENJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

1/15

ODLUKA O USVAJANJU PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA VUKOVARA I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA VUKOVARA

3/15

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA GRADA VUKOVARA

4/15

PRAVILNIK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ U PREHRANI U PUČKOJ KUHINJI VUKOVAR

5/15

GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

... idi na vrh

Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća objavljuju se prije sjednice Gradskog vijeća uz poziv za sjednicu te u Službenim vjesniku i internetskoj stranici nakon usvajanja na Gradskom vijeću.

 Proračun Grada Vukovara za 2015 SVGV 11/14 i 6/15 
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2015.  SVGV 11/14 
Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2015.  SVGV 11/14 
Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za 2015.  SVGV 11/14 
Program utroška sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.  SVGV 11/14 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.  SVGV 11/14 i 5/15 
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015.  SVGV 11/14 i 5/15 
Program financiranja javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2015.  SVGV 11/14 
Program financiranja javnih potreba u ostalim područjima društvenih djelatnosti za 2015.  SVGV 11/14 
Program financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i turizmu Grada Vukovara za 2015.  SVGV 11/14 
Plan prijma u službu u upravna tijela grada Vukovara u 2015.  SVGV 1/15 i 3/15 
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vukovara u 2014.  SVGV 2/15 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vukovara u 2015.  SVGV 2/15 
Izvješće o radu za 2014. godinu Etičkog povjerenstva  SVGV 2/15 
Financijski plan za 2015. godinu Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Vukovara  SVGV 2/15 
Financijski plan za 2015. godinu Vijeća ukrajinske nacionalne manjine Grada Vukovara  SVGV 2/15 
Financijski plan za 2015. godinu Vijeća rusinske nacionalne manjine Grada Vukovara  SVGV 2/15 
Financijski plan za 2015. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vukovara  SVGV 2/15 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu  SVGV 3/15 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu  SVGV 3/15 
Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.  SVGV 5/15 
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.  SVGV 5/15 
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH  SVGV 5/15 
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014.  SVGV 5/15 
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 2014. u područjima kulture, socijalne i zdravstvene skrbi,humanitarne djelatnosti i ostalim područjima od interesa za Grad Vukovar  SVGV 5/15 
Proračun Grada Vukovara za 2016.  SVGV 7/15 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.  SVGV 7/15 
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.  SVGV 7/15 
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016.  SVGV 7/15 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016.  SVGV 7/15 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  SVGV 7/15 
Obračun Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.  SVGV 8/15 
Financijski plan za 2016. godinu Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Vukovara  SVGV 9/15 
Financijski plan za 2016. godinu Vijeća rusinske nacionalne manjine Grada Vukovara  SVGV 9/15 
Financijski plan za 2016. godinu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vukovara  SVGV 9/15 
Financijski plan za 2016. godinu Vijeća ukrajinske nacionalne manjine Grada Vukovara  SVGV 9/15 
PLAN normativnih aktivnosti Grada Vukovara za 2016.   
PLAN savjetovanja Grada Vukovara sa zainteresiranom javnosti za 2016.  
PLAN normativnih aktivnosti Grada Vukovara za 2017.  
PLAN savjetovanja Grada Vukovara sa zainteresiranom javnosti za 2017.  
PLAN normativnih aktivnosti Grada Vukovara za 2018.  
PLAN savjetovanja Grada Vukovara sa zainteresiranom javnosti za 2018.  
PLAN normativnih aktivnosti Grada Vukovara za 2019.  
PLAN savjetovanja Grada Vukovara sa zainteresiranom javnosti za 2019.  

Obrasci financijskog izvještaja za 2014.

 
Bilješke i tablice uz financijski izvještaj za 2014.  
Obrasci financijskog izvještaja za 2015.  
Bilješke i tablice uz financijski izvještaj za 2015.  
Bilješke i tablice uz financijski izvještaj za 2016.  
Bilješke i tablice uz financijski izvještaj za 2017.  
Bilješke i tablice uz financijski izvještaj za 2017. - Javna vatrogasna postrojba Vukovar  
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-Javna vatrogasna postrojba Vukovar  
Bilješke i tablice uz financijski izvještaj za 2018.
Bilješke
Tablice
Bilješke i tablice uz financijski izvještaj za 2018. - Javna vatrogasna postrojba Vukovar  

PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUNU I IZVRŠENJU PRORAČUNA

... idi na vrh

ODLUKA O PRORAČUNU GRADA VUKOVARA ZA 2013. GODINU SVGV 10/12
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VUKOVARA ZA 2013. GODINU SVGV 10/12

INFORMACIJE O DODJELJENIM POTPORAMA, BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ILI DONACIJAMA UKLJUČUJUĆI POPIS KORISNIKA I VISINU IZNOSA

... idi na vrh

- Donacije i sponzorstva u 2013. godini
-
Donacije i sponzorstva u 2014. godini
-
Donacije i sponzorstva u 2015. godini
- Donacije i sponzorstva u 2016. godini
- Donacije i sponzorstva u 2017. godini
- Donacije i sponzorstva u 2018. godini

INFORMACIJE O UNUTARNJEM USTROJSTVU GRADSKE UPRAVE GRADA VUKOVARA

... idi na vrh

- Ustrojstvo i adresar Gradske uprave

ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SJEDNICA I ODLUKE TIJELA GRADA VUKOVARA I INFORMACIJE O RADU RADNIH TIJELA

... idi na vrh

- Akti sa sjednica Gradskog vijeća
- Službeni vjesnik Grada Vukovara
- Audio zapisi sjednica gradskog vijeća

INFORMACIJE O POSTUPCIMA JAVNE NABAVE I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE, TE INFORMACIJE O IZVRŠAVANJU UGOVORA

... idi na vrh

- Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama
- Plan nabave Grada Vukovara za 2014. godinu
- Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
- Arhiva javne nabave

OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

... idi na vrh

- Aktivni natječaji

4/09
,
7/11, 4/12
,
7/13
i 7/15