DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27, Vukovar

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-01/19-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-19-36
Vukovar, 6. svibnja 2019.

Na temelju članka 15. st. 1. i čl. 23. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo Narodne novine broj 10/97.,107/07. i 94/13.) i članka 1. i 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara od 17. travnja 2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na 4. sjednici održanoj 6. svibnja 2019. objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE
U REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM,
VJERSKI CJELODNEVNI PROGRAM
I PROGRAM PREDŠKOLE
u Dječjem vrtiću Vukovar I
za pedagošku god. 2019./2020.

Prijave za upis djece vršit ćemo od 13. do 20. svibnja 2019. godine u prostorijama Centralnog objekta, Eugena Kvaternika 27, u Vukovaru, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
I. Uz prijavu za polaznike REDOVITOG CJELODNEVNOG PROGRAMA (10 sati) i POLUDNEVNOG PROGRAMA (6 sati) potrebno je priložiti:
1. zahtjev za predupis (treba biti ispunjen prilikom predaje zahtjeva) koji možete pronaći na stranici http://www.djecjivrticvukovar1.hr/wp-content/uploads/2019/dokumenti/zahtjev_za_upis.pdf ,
2. inicijalni upitnik o djetetu (treba biti ispunjen prilikom predaje zahtjeva) koji možete pronaći na http://www.djecjivrticvukovar1.hr/wp-content/uploads/2019/dokumenti/inicijalni_upitnik1.pdf  (Napomena: iznimno, roditelji čija djeca ne napune 1 godinu do 1. rujna 2019. nisu obvezni donijeti inicijalni upitnik prilikom predaje zahtjeva za upis, nego će to učiniti naknadno po dogovoru, prilikom polaska djeteta u vrtić),
3. preslika osobnih iskaznica kao dokaz o prebivalištu djeteta i korisnika usluga (oba roditelja/skrbnika djeteta),
4. presliku rodnih listova sve djece iz obitelji,
5. potvrda o radnom statusu korisnika usluga,
6.dokaz o statusu korisnika usluga kao hrvatskog branitelja i/ili stradalnika Domovinskog rata,
7. dokumentacija kojom se dokazuje da drugi roditelj ne sudjeluje u izdržavanju djeteta (potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb) za samohrane roditelje,
8. dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju sukladno odredbama članka 6., stavka 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Službeno glasilo „Narodne novine" broj 63/08. i 90/10.), i to od strane prvostupanjskog tijela vještačenja,
9. presliku kartona cijepljenja i zdravstvene iskaznice djeteta,
10. uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta (potvrda liječnika pedijatra), te
11. privola/suglasnost za objavu osobnih podataka (treba biti ispunjena prilikom predaje zahtjeva) koju možete pronaći na stranici http://www.djecjivrticvukovar1.hr/wp-content/uploads/2019/dokumenti/privola_podaci_listaprvenstva.pdf

II. Prednosti pri upisu djece s područja grada Vukovara u redoviti program imaju:
- djeca roditelja branitelja i invalida Domovinskog rata,
- djeca s teškoćama u razvoju,
- djeca koja zajedno s oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području grada Vukovara,
- djeca roditelja koji su u radnom odnosu,
- djeca iz obitelji s troje ili više djece,
- djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje,
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
- djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

III. Cijena redovitog 10-satnog programa za korisnike usluge i dijete koje ima prebivalište na području grada Vukovara iznosi 490,00 kuna.
Ekonomska cijena iznos 1.400,00 kn, koju plaćaju korisnici usluga ukoliko nemaju prebivalište na području grada Vukovara.

IV. Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji, odnosno skrbnici za:
- dijete roditelja branitelja i invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 80% visine sudjelovanja u cijeni programa,
- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu, oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 90% visine sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete čija obitelj koristi pravo na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa ako Centar za socijalnu skrb preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa.
Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje predškolska ustanova na temelju dokumentacije koju je roditelj dužan dostaviti.

V. Uz prijavu za polaznike VJERSKOG CJELOVITOG PROGRAMA (10-sati),
- potrebno je priložiti istu dokumentaciju kao i za polaznike redovitog cjelodnevnog programa.
- za polaznike vjerskog cjelodnevnog programa vrijede isti prioriteti kod upisa, cijena vrtića i olakšice kod plaćanja kao i za polaznike redovitog cjelodnevnog programa. Vjerski cjelodnevni program provodi se unutar mješovite skupine od 3. do 7. godine djeteta u PO Mitnica, H. Gmeinnera 1 u Vukovaru.

VI. Uz prijavu za polaznike PROGRAMA PREDŠKOLE potrebno je priložiti :

1. zahtjev za upis djeteta u kraći program predškole (treba biti ispunjen prilikom predaje zahtjeva) koji možete pronaći na stranici http://www.djecjivrticvukovar1.hr/wp-content/uploads/2019/dokumenti/zahtjev_kraci_pr_predskole.pdf ,
2. presliku rodnog lista,
3. liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta, te
4. privola/suglasnost za objavu osobnih podataka (treba biti ispunjena prilikom predaje zahtjeva) koju možete pronaći na stranici http://www.djecjivrticvukovar1.hr/wp-content/uploads/2019/dokumenti/privola_podaci_listaprvenstva.pdf

Program predškole obvezan je i besplatan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu ako djeca nisu integrirana u redoviti program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

VII. Objava rezultata upisa
Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića Vukovar I odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.
Odluku o upisu donosi Upravno vijeće u roku od 10 dana od isteka roka za upis djece u Vrtić.
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o upisu.
O žalbama roditelja odlučuje Ravnatelj Vrtića u roku od 8 dana.

VIII. Upis djece
Upisana djeca moraju pristupiti inicijalnom razgovoru,a raspored inicijalnih razgovora bit će objavljen na našim mrežnim stranicama kao i oglasnim pločama Vrtića. Nakon toga uslijedit će zajednički roditeljski sastanak gdje će roditelji biti upoznati o pojedinostima vezanim za polazak djeteta u Vrtić.

Djeca primljena u vrtić upisuju se u Dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s Dječjim vrtićom u razdoblju od 19. do 23. kolovoza 2019., a iznimno najkasnije do 30. kolovoza 2019.
Potpisivanje ugovora će se vršiti u upravi Dječjeg vrtića Vukovar I na adresi E. Kvaternika 27 u Vukovaru.
Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan, ako nije prilikom predaje zahtjeva:
- dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02.).

Predsjednica Upravnog vijeća
Kristina Ozdanovac