Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99.,117/01., 36/02., 96/03., 139/04.-pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.) i članka 36. stavka 1. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, temeljem Odluke broj 27-19/07 od 04.11.2019. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

I

Zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe imenuje se na vrijeme od četiri godine.

II

Za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

1. najmanje viša stručna sprema, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski studij iz područja zaštite od požara
2. položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
3. najmanje 5 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
4. osoba nekažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
5. tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove.

Prednost pri prijemu ima kandidat s prebivalištem u gradu Vukovaru, što se dokazuje potvrdom o prebivalištu.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- domovnicu
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- uvjerenje o nekažnjavanju
- liječničko uvjerenje da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti
- dokaz o radnom iskustvu

III

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta mogu se dostaviti poštom na adresu:
Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, 32000 Vukovar, Trg Matije Gupca 2 ili neposredno u prostorije Javne vatrogasne postrojbe Vukovar.

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave pristigle nakon određenog roka i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE VUKOVAR