POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

KLASA: 112-01/20-01/3

URBROJ: 2196/01-1-20-27

Vukovar, 09. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za opće poslove u Upravnom odjelu za opće poslove i ured gradonačelnika, na neodređeno vrijeme, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA

Prema ukupnom broju bodova

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:

1. Ana Lovrić, 18,5 bodova

2. Neda Vučković 15 bodova

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr <http://www.vukovar.hr> .

                                                                                              Povjerenstvo