KLASA: 112-01/20-01/4

URBROJ: 2196/01-4-20-24

Vukovar, 10. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 20., stavka 4., podstavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za financije i nabavu na radno mjesto viši stručni suradnik za poslove nabave, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 18 dana 19. veljače 2020. i na službenim internetskim  stranicama Grada Vukovara, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA

prema ukupnom broju bodova

Nakon testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega su kandidati ostvarili sljedeći broj bodova:

  1. Neda Vučković, 16 bodova.

Rang lista se objavljuje na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.                                                                  

Članovi povjerenstva                                                                         Predsjednica povjerenstva

Sanja Tokić, dipl.iur.                                                                         Vlasta Šibalić, univ.spec.oec.

Snježana Crnjac, oec.