Ispis
Kategorija: Natječaji

                                                                                          

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
R E P U B L I K A  H R V A T S K A

GRAD VUKOVAR

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

 

KLASA:  112-01/20-01/15

URBROJ: 2196/01-5-20-19

Vukovar,  30. rujna 2020.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto referenta – poljoprivrednog redara,  na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 100/20 dana  9. rujna 2020. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA

prema ukupnom broju bodova

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg je kandidat ostvario slijedeći broj bodova:

R.br.

Ime i prezime:

Br. bodova:

1.

IVAN ROGULJIĆ

17,5

     

Rang lista se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja