Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16 i 5/20) i Odluke KLASA: 372-08/22-01/4, URBROJ: 2196-1-02-22-2 od 20. travnja 2022.g. gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara


I. PREDMET ZAKUPA
Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara u Vukovaru, na adresi K. A. Stepinca 2, upisanog na k.č. br. 1713, zk. ul. 11553 k.o. Vukovar. Predmet davanja u zakup je poslovni prostor br. 1, suvlasnički dio: 176/10000 etažno vlasništvo (E-1), ukupne površine 23,61 m2, smješten u prizemlju zgrade na k.č. br. 1713 k.o. Vukovar, a koji se sastoji od jedne prostorije i sanitarnog čvora.

II. NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA
Poslovni prostor iz točke I. ovog Natječaja namijenjen je za obavljanje obrtničke djelatnosti osobnim radom obrtnika.

III. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE POSLOVNOG PROSTORA
Početni iznos zakupnine za poslovni prostor iz točke I. ove Odluke je 20 kn/m2 bez PDV-a što ukupno za površinu koja je predmet zakupa iznosi 472,2 kn mjesečno bez PDV-a.

IV. VRIJEME ZAKUPA
Poslovni prostor iz točke 1. ovog Natječaja daje se u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.

V. STANJE I ULAGANJE U POSLOVNI PROSTOR
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Poslovni prostor se može pregledati po dogovoru na broj telefona 032/456-590.
Ukoliko izabrani ponuđač nije iskoristio pravo da pregleda poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije bio informiran o tome tko koristi prostor, u slučaju odustanka gubi pravo na povrat jamčevine.
Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti ulaganja potrebna kako bi se u njemu obavljala predviđena djelatnost te redovito održavati poslovni prostor (pod redovitim održavanjem podrazumijeva se ličenje zidova, bojanje i zaštita stolarije i drugi manji popravci na instalacijama i opremi).

VI. PLAĆANJE
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.
Za poslovni prostora zakupnik snosi sve režijske troškove i javna davanja.
Tijekom trajanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, zakupnina se može povećati ili smanjiti sukladno odluci Gradonačelnika.

VII.PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za poslovni prostor za koji se natječu ili sukladno točki XV. ovog natječaja, pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom i gradskom proračunu.

VIII. PRAVO PREDNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O ZAKUPU
Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja i uvjete iz Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16 i 5/20), te prihvati najviši ponuđeni iznos zakupnine.

U slučaju da niti jedan ponuditelj ne ostvaruje pravo prednosti na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ima dosadašnji zakupnik tog poslovnog prostora s kojim Grad Vukovar ne može sklopiti ugovor o zakupu sukladno odredbi članka 7. stavka 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16 i 5/20), a koji je sa gradom Vukovarom sklopio ugovor o zakupu tog poslovnog prostora na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, ako je sudjelovao na natječaju i ako udovoljava uvjetima natječaja te prihvati najviši ponuđeni iznos zakupnine.

IX. JAMČEVINA
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa mjesečne zakupnine.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara HR75 2500 0091 8518 0000 5, model 24, poziv na broj 7722 – OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom, uplaćena će se jamčevina vratiti u roku od 30 dana nakon što Gradonačelnik donese Odluku o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju po solemnizaciji ugovora o zakupu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a pravo na zaključenje ugovora o zakupu stječe sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

X. PONUDA
Za poslovni prostor dostavlja se pisana ponuda koja mora sadržavati :
1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr),
2. presliku osobne iskaznice ili presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik ili presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. izjavu ponuditelja o prihvaćanju djelatnosti navedene u natječaju,
4. dokaz o uplati jamčevine,
5. IBAN ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
6. dokaz o solventnosti (ukoliko je ponuditelj obrtnik ili pravna osoba),
7. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema:
a) državnom proračunu (potvrda Porezne uprave)
b) gradskom proračunu (potvrda Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovara)
8. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda te da će, ako njegova ponuda bude prihvaćena, u ovom roku sklopiti ugovor o zakupu i snositi trošak solemnizacije ugovora.
9. dokaz o ostvarivanju prava prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
10. dokaz o ostvarivanju prava prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora dosadašnjeg zakupnika, odnosno presliku ugovora o zakupu predmetnog poslovnog prostora.
11. ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti dosadašnjeg zakupnika prijavi je potrebno priložiti i:
a) potvrdu o nepostojanju duga trgovačkog društva Komunalac d.o.o.
b) potvrdu o nepostojanju duga dobavljača električne energije
c) potvrdu o nepostojanju duga trgovačkog društva Vodovod d.o.o.

XI. PRIVOLA
Ponuditelji prijavom na natječaj pristaju da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Vukovar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

XII. DOSTAVA PONUDE I ROK
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora, k.č. 1713 (E-1) – ne otvarati"
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave Natječaja u „Večernjem listu“.

XIII. OTVARANJE PONUDA
Povjerenstvo imenovano od strane gradonačelnika provodi postupak javnog natječaja i utvrđuje ponude najpovoljnijih ponuditelja te dostavlja prijedlog gradonačelniku.
Javno otvaranje ponuda održat će se 13. svibnja 2022. godine u prostorijama uprave Grada Vukovara, s početkom u 09,00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 032/456-590.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).
Ukoliko se ponuditelj poziva na pravo prednosti sukladno točki VIII. ovog natječaja obavezan je prisustvovati javnom otvaranju ponuda prilikom čega se treba pozvati na navedeno pravo, odnosno izjasniti se prihvaća li najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

XIV. UTVRĐIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu. Gradonačelnik zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu za poslovni prostor, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

XV. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda, a ugovori o zakupu biti će zaključeni u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, bez registrirane djelatnosti, obvezna je u roku 15 dana od dana primitka odluke o izboru dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu.
Zakupnici su dužni odmah po zaključenju ugovora, a najkasnije do uvođenja u posjed prostora uplatiti Gradu Vukovaru jamstveni polog u visini tri ugovorene mjesečne zakupnine.

XVI. OBJAVA NATJEČAJA I INFORMACIJE O POSLOVNOM PROSTORU
Ovaj Natječaj objaviti će se u „Večernjem listu“ i na web stranici Grada Vukovara.
Informacije o poslovnom prostoru mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, na tel. 032/456-590.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
KLASA: 372-08/22-01/4
URBROJ: 2196-1-02-22-3
Vukovar, 20. travnja 2022.g.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ