OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE
MARKA MARULIĆA 2
32010 VUKOVAR

KLASA: 112-02/22-01/9
URBROJ: 2196-1-7-22-1
Vukovar, 5. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13. 152/14, 07/17, 68/18.98/19,64/20), članaka 5.,6.,7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Blage Zadre, ravnatelj Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar, Tihomir Hideg objavljuje natječaj sa sljedećim sadržajem:

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA
(1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, 40 sati tjedno, mjesto rada Vukovar)

 

Uvjeti : Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13. 152/14, 07/17 i 68/18.,98/19,64/20), Zakonu o radu (NN 93./14, 127/17 i 98/19), te Pravilniku o izmjenama Pravilnika o radu (http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/dokumenti_skole) uvjeti za voditelja računovodstva su:
„Uvjeti za voditelja računovodstva su završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili visoka stručna sprema ekonomskog smjera stečena prema ranijim propisima.“

 Na natječaj potrebno je priložiti:
- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
- životopis,
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja)
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ( ne starije od dana objave natječaja)

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/inja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/dokumenti_skole
Kandidati su dužni dostaviti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
Kandidati prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Blage Zadre i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a traje od 5. svibnja 2022. godine do 13. svibnja 2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE, MARKA MARULIĆA 2, 32010 VUKOVAR u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj“.

Procjena odnosno testiranje provodi se o poznavanju sljedećih propisa:

1. Statut Osnovne škole Blage Zadre (http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/dokumenti_skole)
2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN 40/2014)
3.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18,2/19,123/19,66/20)
5. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18)
6. Zakon o radu (NN 93/14,127/17,98/19)
7. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/2018)
8 . Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09)

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Osnovne škole Blage Zadre http://os-blage-zadre-vu.skole.hr/, najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom .
U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obaviješteni i prema čl. 21.stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Blage Zadre.

 

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.Ravnatelj:

Tihomir Hideg, prof.