Temeljem članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 3/16. i 5/20.) gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje


N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Vukovara na Gradskoj tržnici Vukovar
Članak 1.
Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara u Vukovaru, i to.
1. poslovna prostorija površine 20,16 m², oznake A9- prostor je opremljen priključkom električne energije i sustavom centralnog grijanja/hlađenja, početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 1.730,53 kn ; 229,68 EUR, (tečaj eura 7,53450) uvećano za PDV,
2. poslovna prostorija površine 7,74 m², oznake B18- prostor je opremljen priključkom električne energije, hladne i tople vode i sustavom centralnog grijanja/hlađenja, početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 664,40 kn ; 88,18 EUR, (tečaj eura 7,53450) uvećano za PDV,
3. poslovna prostorija površine 38,07 m², oznake B16- prostor je opremljen priključkom električne energije, hladne i tople vode i sustavom centralnog grijanja/hlađenja, početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 3.267,93 kn ; 433,73 EUR, (tečaj eura 7,53450) uvećano za PDV,
4. poslovna prostorija površine 28,79 m², oznake B15- prostor je opremljen priključkom električne energije, hladne i tople vode i sustavom centralnog grijanja/hlađenja, početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 2.471,33 kn ; 328,00 EUR, (tečaj eura 7,53450) uvećano za PDV,

Članak 2.
Poslovni prostor iz članka 1. ovog Natječaja daje se u zakup na vrijeme od 10 (slovima: deset) godina.
U prostorima je moguće obavljanje djelatnosti trgovine na malo i uslužnih djelatnosti.

Članak 3.
Energetski certifikat zgrade je A+.
Zgrada je opremljena sanitarnim čvorovima (m/ž) sa svlačionicama za djelatnike te sanitarnim čvorovima (m/ž, invalidi) za posjetitelje.
Zgrada je opremljena sustavom video nadzora, a neposredno uz zgradu postoji parkirališni prostor.
Poslovni prostori su u roh-bau izvedbi i zakupnici su dužni urediti ih sukladno predviđenoj djelatnosti. Troškovi uređenja padaju na teret zakupnika.

Članak 4.
Za poslovne prostore zakupnik snosi sve troškove javnih davanja i režijske troškove.
Obračun režijskih troškova vršiti će se na sljedeći način:
1. za utrošak električne energije prostorije- prema očitanju kontrolnog brojila,
2. za utrošak vode (za prostorije opremljene priključkom)- razmjerno površini prostora zakupa u odnosu na ukupnu površinu prostorija opremljenih vodovodnim priključkom,
3. za utrošak električne energije utrošene na grijanje i hlađenje te ventilacije prostora (za grijane/hlađene i ventilirane prostore)- razmjerno površini prostora zakupa u odnosu na ukupnu površinu grijanih/hlađenih i ventiliranih prostorija.
Zakupnici su dužni plaćati i troškove čišćenja zajedničkih dijelova zgrade u mjesečnom iznosu od 2,50 kn/m² ; 0,33 EUR/m², uvećano za PDV.
Članak 5.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu, pod uvjetom
da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja.
Za jedan poslovni prostor svaki ponuditelj može podnijeti samo jednu ponudu. U slučaju da jedan ponuditelj preda više pisanih ponuda za isti poslovni prostor u obzir će se uzeti samo onaj koji sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine, a ostale će se odbaciti kao nevaljane.

Članak 6.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, sukladno odredbama Zakona.

Članak 7.
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početnog iznosa mjesečne zakupnine (bez PDV-a) i uplaćuje se posebno za svaki poslovni prostor, ako ponuditelj stavlja više ponuda.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara HR75 2500 0091 8518 0000 5, model 24, poziv na broj 7722 – OIB.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju po solemnizaciji ugovora o zakupu. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a pravo na zaključenje ugovora o zakupu stječe sljedeći najpovoljniji ponuditelj.

Članak 8.
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja, naznaku djelatnosti koju namjerava obavljati u prostoru,
2. presliku osobne iskaznice ili presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik ili presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac,
3. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
4. dokaz o uplati jamčevine,
5. oznaku poslovnog prostora za koji se ponuda dostavlja,
6. dokaz solventnosti,
7. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovar, u izvorniku))
8. IBAN ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine,
9. Dokaz o ostvarivanju prava prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (ukoliko se poziva na prednost),
10. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda te da će, ako njegova ponuda bude prihvaćena, u ovom roku sklopiti ugovor o zakupu i snositi trošak solemnizacije ugovora.

Članak 9.
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora na gradskoj tržnici Vukovar – ne otvarati" Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave obavijesti u novinama. Javno otvaranje ponuda održati će se 22. ožujka 2023. godine u 9:00 sati, u službenim prostorijama Gradske tržnice Vukovar, Olajnica 20, Vukovar. Na javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, osobe ovlaštene za zastupanje ili punomoćnici (punomoć ovjerena od strane javnog bilježnika).

Članak 10.
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu. Gradonačelnik zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu za istu prostoriju, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 11.
Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda, a ugovori o zakupu biti će zaključeni u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Ukoliko je kao najpovoljniji ponuditelj izabrana fizička osoba, bez registrirane djelatnosti, obvezna je u roku 15 dana od dana primitka odluke o izboru dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti, u protivnom gubi pravo na sklapanje ugovora o zakupu.
Zakupnici su dužni odmah po zaključenju ugovora, a najkasnije do uvođenja u posjed prostora uplatiti Gradu Vukovaru jamstveni polog u visini tri ugovorene mjesečne zakupnine.
Ugovorene cijene zakupa usklađivati će se na početku svake kalendarske godine sa indeksom potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za statistiku.

Članak 12.
Za poslovne prostore za čiji zakup ne bude zaključen ugovor, natječaj ostaje otvoren do podnošenje prve ponude koja udovoljava uvjetima natječaja.
Ukoliko ponuditelj namjerava obavljati djelatnost koja nije zastupljena na Gradskoj tržnici Vukovar, određuje se visina mjesečne zakupnine kako slijedi:
- prvih 6 mjeseci zakupa 7,53 kn/m² ; 1,00 EUR/m² uvećano za PDV,
- drugih 6 mjeseci zakupa 1/3 početnog iznosa iz članka 1. ovog natječaja,
- trećih 6 mjeseci zakupa 2/3 početnog iznosa iz članka 1. ovog natječaja,
- istekom prvih 18 mjeseci zakupnina se plaća u punom iznosu iz članka 1. ovog natječaja.

Članak 13.
Ovaj Natječaj objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Vukovara, a obavijest o njemu u jednim novinama.
Poslovni prostor moguće je pogledati svakim radnim danom, u vremenu od 7-15 sati.
Ponuditelji pristaju da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Vukovar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

KLASA: 372-03/17-01/5
URBROJ: 2196-1-02-23-509 
Vukovar, 15. veljače 2023.

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.