Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu

KLASA: 112-02/24-01/14
URBROJ: 2196-01-5-24-6
Vukovar, 10. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, - uredba, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenik/ca radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni tajnik za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za financije i nabavu, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 49 dana 26. travnja 2024. godine i na službenim web stranicama Grada Vukovara, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

I.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat:

1. Jurica Vučković, Kolodvorska 24, Vukovar,

II.
Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u utorak 21. svibnja 2024. godine, s početkom u 09,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara.

III.
Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10,00 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje, a odmah potom će se, s kandidatom, ako ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, provesti intervju u zgradi gradske uprave.

IV.
Ovaj poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.Predsjednica povjerenstva
Vlasta Šibalić, univ.spec.oec.