KLASA: 550-01/17-01/14
URBROJ: 2196/01-02-18-12
U Vukovaru, 02. siječnja 2018. god.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje:

JAVNI POZIV
za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima
s troje ili više djece do 16 godina starosti

I.
Pozivaju se kućanstva s troje ili više djece do 16 godina starosti da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 16 godina starosti.

II.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 16 godina starosti mogu ostvariti:
• kućanstva u kojima podnositelj zahtjeva (roditelj/skrbnik) i djeca do 16 godina starosti imaju prebivalište na području grada Vukovara,
• kućanstva koja ostvaruju prihod veći od osnovice na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade koju odlukom određuje Vlada RH sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

III.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 16 godina starosti podnose se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, ured br. 28.

Uz zahtjeve za ostvarivanje navedenoga prava potrebno je priložiti slijedeće dokaze:
• dokaz o prebivalištu za sve članove kućanstva,
• preslike rodnih listova za sve članove kućanstva,
• dokaz o prihodima,
• dokaz o statusu stanovanja te
• ostale dokaze po potrebi.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 16 godina starosti provodit će se u skladu s Odlukom o naknadi za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 16 godina starosti (KLASA: 550-01/17-01/14; URBROJ: 2196/01-02-17-11 od 29. prosinca 2017. god.).

IV.
Za sve dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona: 032/456-546 ili osobno na adresi iz točke III. ovog Javnog poziva.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

Odluka