Na temelju članka 14. stavka 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 10/16.) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Trajni Javni poziv
za davanje u zakup javne površine za korištenje sajamskih kućica

Članak 1.
Grad Vukovar će omogućiti zakup javne površine kod hotela „Dunav" uz parking prostor i šetnicu prema Dunavu za obavljanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga.

Članak 2.
U svrhu pružanja trgovačkih i ugostiteljskih usluga iz članka 1. ovog Trajnog Javnog poziva, Grad Vukovar će dati u zakup javnu površinu kod hotela „Dunav" uz parking prostor i šetnicu prema Dunavu za postavljanje 5 sajamskih kućica uz početnu cijenu od 400,00 kuna mjesečno.

Članak 3.
Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

Članak 4.
Zainteresirani ponuđači trebaju predati pisanu ponudu.
Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:
1.Ime i prezime i naziv pravne ili fizičke osobe s adresom, OIB-om i kontaktima
2.Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
3.Ponuđenu cijenu zakupnine
4.Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru, ne starija od 6 mjeseci
5.Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 6 mjeseci
6.Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

Članak 5.
Prihvatit će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Trajnog Javnog poziva. S ponuđačem koji je zadovolji uvjete Trajnog Javnog poziva sklopit će se Ugovor.

Članak 6.
Za provođenja ovog Trajnog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za kulturu i turizam.

Članak 7.
Ovaj Trajni Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Članak 8.
Ponuda se dostavlja na adresu:

Grad Vukovar
Upravni odjel za kulturu i turizam
Dr. Franje Tuđmana 1
32 000 Vukovar
s naznakom
„ZA TRAJNI JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA KORIŠTENJE SAJAMSKIH KUĆICA – NE OTVARAJ".

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČLENIK

KLASA: 334-01/18-01/3
URBROJ:2196/01-02-18-3
U Vukovaru, 26. veljače 2018.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.