Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 8/14) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

I.
Pozivaju se ustanove i udruge s područja Grada Vukovara koje u svojem djelovanju imaju programe u ispod navedenim područjima iz nadležnosti Kulturnog vijeća Grada Vukovara da podnesu svoje prijedloge za članove Kulturnog vijeća Grada Vukovara.

II.
Kulturno vijeće Grada Vukovara osniva se radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, radi sudjelovanja u predlaganju godišnjih programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Vukovara te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost, a nadležno je za sljedeća područja:
- muzejske, galerijske i likovne djelatnosti
- zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
- izdavanje časopisa i knjiga
- kulturno – umjetnička društva
- znanstveno – istraživačke skupove i popratna izdanja
- kulturne manifestacije
- multimedijske programe
- poticanje i razvitak kulturno – umjetničkog amaterizma
- podizanje kulture življenja
- religijska kultura
- nova medijska kultura i kulturu mladih
- zaštite i očuvanje kulturne baštine
- međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje

III.
Za članove Kulturnog vijeća Grada Vukovara mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju poslova i zadaća zbog kojih je Kulturno vijeće Grada Vukovara osnovano.

IV.
Za članove Kulturnog vijeća Grada Vukovara ne mogu biti kandidirane osobe koje imaju udio u vlasništvu ili sudjeluju u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja Vijeća.

V.
Kulturno vijeće Grada Vukovara ima pet (5) članova koje na prijedlog gradonačelnika Grada Vukovara imenuje Gradsko vijeće Grada Vukovara na mandat od četiri (4) godine.

VI.
Prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća Grada Vukovara obavezno sadrže sljedeće podatke (priloge): naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, podatke o kandidatu (životopis), obrazloženje prijedloga i preporuke. Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

VII.
Prijedlozi se podnose pisanim putem u roku 15 dana od dana objave ovog Poziva u Vukovarskim novinama i na službenoj internet stranici Grada Vukovara na adresu:
Grad Vukovar, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, s naznakom „Prijedlog za Kulturno vijeće Grada Vukovara – NE OTVARAJ".

VIII.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 612-01/19-01/4
URBROJ:2196/01-02-19-2
U Vukovaru, 9. kolovoza 2019.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.