Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći:

 

J A V N I P O Z I V
za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima koji obavljaju uslužnu djelatnost
na području grada Vukovara  za 2020. godinu uslijed epidemije virusa COVID-19

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), područje 1. „Program poticanja poduzetnika“, s ciljem smanjenja negativnih učinaka nastalih uslijed epidemije virusa COVID-19 na poslovanje gospodarskih subjekata te očuvanje radnih mjesta (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru Javnog poziva realizira se sljedeća mjera:

1. Sufinanciranje režijskih troškova i troška zakupa poslovnog prostora u kojem se obavlja uslužna djelatnost

Bespovratne potpore po Javnom pozivu koje predstavljaju potporu male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1).

2. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici mjera iz ovog Javnog poziva mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom (trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti) koji imaju sjedište na području grada Vukovara, obavljaju prihvatljivu djelatnost po ovom Javnom pozivu na području grada Vukovara te udovoljavaju i ostalim uvjetima propisanim po mjeri i ovim Javnim pozivom.

3. UVJETI DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA

Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela prihvatljivih troškova nastalih u rujnu, listopadu i studenom 2020. godine.

Ukoliko je gospodarski subjekt već koristio potporu za učinjene troškove za koju traži potporu (neovisno od kojeg tijela), ne može koristiti potporu za istu namjenu po ovom Javnom pozivu, odnosno ne smije doći do dvostrukog financiranja.

Ukoliko se utvrdi dvostruko financiranje poduzetnik gubi pravo prijave na potpore Grada Vukovara, po bilo kojoj osnovi, na period od 2 godine.

Prihvatljivi troškovi dokazuju se računima/ugovorima koji moraju glasiti na podnositelja zahtjeva.

Potpore ne pokrivaju trošak PDV-a poduzetnicima koji imaju pravo na korištenje pretporeza.

Bespovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:
• koji imaju dospjeli dug do dana 29. veljače 2020. g. prema Gradu Vukovaru (osim u slučaju kad je Prijavitelj suglasan da se iskazani dospjeli dug na Potvrdi Grada Vukovara podmiri iz bespovratnih sredstava)
• nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
• kojima je tijekom prethodne tri godine odobrena potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara, ali je raskinut ugovor te je slijedom istog zatražen povrat isplaćenih sredstava zbog kršenja odredbi ugovora od strane primatelja potpore
• kojima je odobrena bespovratna potpora po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih potpora ugostiteljima na području grada Vukovara za 2020. godinu uslijed epidemije virusa COVID-19

Uvjeti iz prethodnog stavka primjenjuju se i na povezane gospodarske subjekte.

Maksimalni iznos dodijeljene potpore po pojedinom korisniku ne smije prelaziti iznos od 5.000,00 kn za podnositelje zahtjeva koji imaju do 3 zaposlene osobe, 10.000,00 kn za podnositelje zahtjeva koji imaju od 4 do 10 zaposlenih osoba te 30.000,00 kn za podnositelje zahtjeva koji imaju 11 i više zaposlenih osoba.

Bespovratne potpore dodjeljuju se prema uvjetima određenim za provedbu određene mjere kako slijedi:

 

1. SUFINANCIRANJE REŽIJSKIH TROŠKOVA I TROŠKA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Korisnici mjere: gospodarski subjekti sa sjedištem u gradu Vukovaru te koji obavljaju prihvatljivu djelatnost po ovom Javnom pozivu na području grada Vukovara
- prihvatljive djelatnosti prema NKD-u:

47.71

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

47.72

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim  prodavaonicama

55

Smještaj

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 

Prihvatljivi troškovi (troškovi nastali u rujnu, listopadu i studenom 2020. g.)
- troškovi zakupa poslovnog prostora prema važećem ovjerenom ugovoru o zakupu poslovnog prostora koji nije u vlasništvu Grada Vukovara, a u kojem se obavlja prihvatljiva djelatnost
- režijski troškovi poslovnog prostora u kojem se obavlja prihvatljiva djelatnost; troškovi struje, vode, plina, odvoz otpada, HRT pretplate i troškovi ZAMP-a

Visina potpore: 80% iznosa prihvatljivih troškova do maksimalnog iznosa kako slijedi:
- korisnici mjere koji imaju do 3 zaposlene osobe maksimalno 5.000 kuna
- korisnici mjere koji imaju 4 do 10 zaposlenih osoba maksimalno 10.000 kuna
- korisnici mjere koji imaju 11 i više zaposlenih osoba maksimalno 30.000 kuna


4. ODABIR KORISNIKA

Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu razmatraju se prema vremenu zaprimanja te se tim redoslijedom odobravaju do iskorištenja osiguranih proračunskih sredstava, a nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti i da je priložena sva potrebna dokumentacija.

Postupak odabira korisnika potpora provest će Povjerenstvo za dodjelu potpora koje imenuje gradonačelnik Grada Vukovara. Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, donosi konačnu Odluku o odabiru korisnika bespovratne potpore.

 

5. NAČIN OBJAVE REZULTATA

Svi poduzetnici koji podnesu zahtjev na Javni poziv biti će obaviješteni o rezultatima njihovog zahtjeva elektroničkim putem (e-mail adresa navedena u Zahtjevu).

 

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNI DOKAZI

Obrazac Zahtjeva za dodjelu (Obrazac 1/2020) potpore sastavni je dio ovog Javnog poziva na kojemu je propisana potrebna obvezna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu.

Obrazac mora biti potpuno i čitko ispunjen, vlastoručno potpisan i ovjeren od strane podnositelja Zahtjeva.

Povjerenstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju ili obrazloženje.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore i Javni poziv mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Grada Vukovara ili na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, te se dostavljaju na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 VUKOVAR,
uz naznaku: „J A V N I P O Z I V
za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima koji obavljaju uslužnu djelatnost na području grada Vukovara za 2020. godinu uslijed epidemije virusa COVID-19“
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati!

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zahtjevi se podnose do utroška osiguranih proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 700.000,00 kn, a najkasnije do 25. siječnja 2021.g.

Gradonačelnik može donijeti odluku o prijevremenom zatvaranju Javnog poziva i prije navedenog roka u prethodnom stavku.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 302-01/20-01/1
URBROJ: 2196/01-02-20-28
Vukovar, 21. prosinca 2020.

GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.

PRIHVATLJIVE USLUŽNE DJELATNOSTI NKD 2007

OBRASCI: