Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći:

 

J A V N I P O Z I V
za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), područje 1. „Program poticanja poduzetnika“, s ciljem povećanja broja gospodarskih subjekata, očuvanja radnih mjesta i gospodarskih aktivnosti (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Bespovratne potpore po Javnom pozivu koje predstavljaju potporu male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. g. i 972/2020 od 2. srpnja 2020. g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1 i 215/3)

2. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici bespovratne potpore (u daljnjem tekstu: Korisnik) iz ovog Javnog poziva mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom (trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti), koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vukovara te imaju minimalno jednu zaposlenu osobu na puno radno vrijeme s područja grada Vukovara.

Ukoliko Korisnik obavlja gospodarsku djelatnost na i izvan područja grada Vukovara, potpora se može koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području grada Vukovara organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo.

Korisnik ne može koristiti potporu radi obavljanja djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture.

Minimalni iznos bespovratne potpore po zahtjevu može iznositi 2.000 kuna. Maksimalni iznos dodijeljene potpore po pojedinom korisniku ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 kn. Korisnik može podnijeti samo jedan Zahtjev za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu.

3. UVJETI DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA

Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova nastalih u 2020. i 2021. godini koji se odnose isključivo na ulaganja na području grada Vukovara.

Ukoliko je gospodarski subjekt već koristio potporu za učinjene troškove za koju traži potporu (neovisno od kojeg tijela), ne može koristiti potporu za istu namjenu po ovom Javnom pozivu, odnosno ne smije doći do duplog financiranja.

Ukoliko se utvrdi duplo financiranje poduzetnik gubi pravo prijave na potpore Grada Vukovara iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025“, na period od 2 godine.

Prihvatljivi troškovi određeni su Javnim pozivom.

Potpore se ostvaruju za realizirane troškove (osim za prihvatljiv trošak kamata poslovnih kredita korisnika) koji se dokazuju računima, a koji moraju glasiti na podnositelja zahtjeva te biti plaćeni putem transakcijskog računa, osim novoosnovanih subjekata kojima se prihvaća i gotovinsko plaćanje do maksimalno 10.000,00 kn prihvatljivih troškova uz intenzitet potpore od 80%.

Za priložene račune iz inozemstva obavezno je priložiti prijevod računa te kratki opis proizvoda/radova/usluga na hrvatskom jeziku, a u suprotnom se isti neće razmatrati.

Potpore male vrijednosti iz ovog Javnog poziva neće se odobravati za nabavu vozila (uključujući i priključna vozila), mobilnih telefona, sitnog inventara i nabavu rabljene opreme.

Potpore ne pokrivaju trošak PDV-a poduzetnicima koji imaju pravo na korištenje pretporeza.

Provoditelj programa zadržava pravo nepriznavanja određenog troška ukoliko se iz naravi djelatnosti i poslovanja poduzetnika može zaključiti da nabavljeno nije nužno za obavljanje djelatnosti, odnosno da se radi o trošku koji nije nužan za ispunjenje cilja po ovom Javnom pozivu te ukoliko je već korištena potpora Grada Vukovara za sličan trošak, a ne predoče mu se dokazi koji opravdavaju novi trošak.

Bespovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:
• koji imaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• koji imaju dospjeli dug prema Gradu Vukovaru
• nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
• kojima je odobrena potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Vukovara, ali je raskinut ugovor te je slijedom istog zatražen povrat isplaćenih sredstava zbog kršenja odredbi ugovora od strane primatelja potpore, a da do trenutka podnošenja zahtjeva nije vraćena potpora.

Uvjeti iz prethodnog stavka primjenjuju se i na povezane gospodarske subjekte.
Ukoliko korisnik potpore odjavi poslovanje, izmjesti sjedište odnosno poslovnu jedinicu s područja grada Vukovara prije isteka obveza reguliranih ugovorom, ili nije imao poslovne aktivnosti za osnovnu djelatnost za koju je registriran minimalno godinu dana od dana dodjele potpore te ne izvrši i ostale obveze definirane ugovorom, dužan je Gradu Vukovaru izvršiti povrat uplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate.

 

BESPOVRATNE POTPORE DODJELJUJU SE PREMA UVJETIMA KAKO SLIJEDI:

Korisnici: Gospodarski subjekti definirani u točki 2. stavak 1. ovog Javnog poziva, a koji imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na puno radno vrijeme sa područja grada Vukovara.

Namjena/prihvatljivi troškovi:
• otvaranje ili osnivanje gospodarskog subjekta (administrativni troškovi)
• nabava strojeva, uređaja, opreme ili pojedinih dijelova opreme i alata
• opremanje i uređenje poslovnog prostora
• nabava softvera ili hardvera
• obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje
• sudjelovanje na sajmovima, izložbama, manifestacijama i dr.
• izrada promotivnih materijala
• izrada prijave projektnih prijedloga
• izrada web stranice
• troškovi priključenja ili povećanja priključene snage priključka na električnu distributivnu mrežu
• troškovi priključenja na plinsku distributivnu mrežu
• kamate poslovnih kredita korisnika (koji glase na tvrtku ili obrt) za period od 12 mjeseci, uz uvjet da je kredit još u otplati
• troškovi zakupa poslovnog prostora, troškovi struje, vode, plina, odvoz otpada, HRT pretplate i troškovi ZAMP-a koji se odnose na prosinac 2020.g. te siječanj i veljaču 2021. g. (maksimalan odobreni iznos po ovim troškovima može iznositi 15.000,00 kn)

Visina potpore - sufinanciranje 40% troškova po plaćenim računima + dodatni postotak uz ispunjenje uvjeta iz Tablice 1

- maksimalni iznos odobrene potpore koji ne uključuje dodatne uvjete iz Tablice 1 iznosi 100.000,00 kn (intenzitet potpore je 40% prihvatljivih troškova po računima)

- iznos odobrene potpore koji uključuje ispunjenje uvjeta pod a) iz Tablice 1 (prihvatljivi korisnici osnovani u 2020. g. i 2021.g.) odobrava se;
o 80% prihvatljivih troškova do 10.000,00 kn, a na preostali iznos obračunava se;
o 40% prihvatljivih troškova maksimalno do 100.000,00 kn
ili
o 50% prihvatljivih troškova maksimalno do 200.000,00 kn za prihvatljive korisnike koji ispunjavaju dodatni uvjet pod c (10 i više zaposlenih)

- maksimalni iznos odobrene potpore koji uključuje ispunjenje uvjeta pod b) i/ili c) iz Tablice 1 iznosi 200.000,00 kn uz intenzitet potpore kako slijedi:
o 50% prihvatljivih troškova uz ispunjenje jednog dodatnog uvjeta iz Tablice 1 b) ili c);
o 60% prihvatljivih troškova ukoliko su ispunjena dva dodatna uvjeta iz Tablice 1 b) i c)

Tablica 1
SUFINANCIRANI DIO TROŠKA DODATNI SUFINANCIRANI DIO TROŠKA DODATNI UVJET IZNOS POTPORE OBVEZA

 

SUFINANCIRANI DIO TROŠKA

DODATNI SUFINANCIRANI DIO TROŠKA

DODATNI UVJET

IZNOS POTPORE

OBVEZA

40 %

Gospodarski subjekti definirani u točki 2. stavak 1. ovog Javnog poziva, a koji imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na puno radno vrijeme sa područja grada Vukovara  

a)    + 40%

a)       Prihvatljivi korisnici osnovani 2020. g. i 2021. g. koji po prvi puta koriste bespovratne potpore namijenjene  poduzetnicima na području grada Vukovara

do

10.000,00 kn

Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara  godinu dana od dana sklapanja Ugovora  te minimalno 1 zaposlene osobe na puno radno vrijeme s područja grada Vukovara

b)   + 10 %

b)       Prihvatljivi korisnici koji obavljaju proizvodnu djelatnost na području grada Vukovara minimalno 2 godine do podnošenja Zahtjeva

maksimalno 200.000,00 kn

Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara minimalno godinu dana od dana sklapanja Ugovora te minimalno 1 zaposlene osobe na puno radno vrijeme s područja grada Vukovara

c)    + 10 %

c)       10 i više zaposlenih na puno radno vrijeme na području grada Vukovara od kojih minimalno jedna zaposlena osoba mora biti s područja grada Vukovara

Kontinuirano godinu dana od sklapanja ugovora zadržavanje minimalno 10 zaposlenih na puno radno vrijeme na području grada Vukovara od kojih je minimalno jedna zaposlena osoba s područja grada Vukovara

 

 

Obveze korisnika: Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara i minimalno jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme s područja grada Vukovara / broja zaposlenih sukladno obvezama iz Tablice 1 najmanje godinu dana od dana sklapanja Ugovora te ispunjenje ostalih obveza propisanih ovim Javnim pozivom

 

4. ODABIR KORISNIKA

Zahtjevi za dodjelu bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu razmatraju se prema vremenu zaprimanja te se tim redoslijedom odobravaju do iskorištenja osiguranih proračunskih sredstava, a nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uvjeti i da je priložena sva potrebna dokumentacija.

Postupak odabira korisnika potpora provest će Povjerenstvo za dodjelu potpora koje imenuje gradonačelnik Grada Vukovara. Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, donosi konačnu Odluku o odabiru korisnika bespovratne potpore.

5. POTPISIVANJE UGOVORA

Podnositelji zahtjeva kojima se odobre bespovratne potpore, sklopit će s Gradom Vukovarom Ugovor o dodjeli bespovratne potpore kojim će se regulirati međusobna prava i obveze (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, način i dinamika izvješćivanja, instrumenti osiguranja povrata dodijeljene potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i drugo).

Ugovor će se sklopiti u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju bespovratne potpore, a ukoliko podnositelj zahtjeva ne potpiše Ugovor u navedenom roku smatrati će se da je odustao od Zahtjeva.

U slučaju neispunjenja ugovornih obveza od strane Primatelja bespovratne potpore, gradonačelnik donosi Odluku o raskidu ugovora.

6. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA I POTREBNI DOKAZI

Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore sastavni je dio ovog Javnog poziva i na kojemu je propisana potrebna obvezna dokumentacija koja se prilaže Zahtjevu.

Obrasci moraju biti potpuno i čitko ispunjeni, vlastoručno potpisani i ovjereni od strane podnositelja Zahtjeva.

Povjerenstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju ili obrazloženje.

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore i Javni poziv mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Grada Vukovara ili na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, te se dostavljaju na adresu:
GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Dr. Franje Tuđmana, 32000 VUKOVAR,
uz naznaku: „J A V N I P O Z I V za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu“

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati!

Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 2.700.000,00 kn, a najkasnije do 15. travnja 2021. godine.

Gradonačelnik može donijeti odluku o zatvaranju Javnog poziva i prije navedenog roka.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 302-01/20-01/1
URBROJ: 2196/01-02-21-33
Vukovar, 16. veljače 2021.

 

GRADONAČELNIK:

Ivan Penava, prof.

 

Javni poziv za za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu (TEKST)


OBRASCI:
Obrazac zahtjeva
Obrazac Izjava 1 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Izjava 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
TABLIČNI PRIKAZ TROŠKOVA