Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći:JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje start-up poduzetništva na području grada Vukovara u 2021. godini
„START-UP VU“

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje start-up poduzetništva na području grada Vukovara u 2021. g. iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), područje 1. „Program poticanja poduzetnika“ (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
Ovim Javnim pozivom propisuju se uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore, uvjeti i način podnošenja zahtjeva, prihvatljivi prijavitelji, svrha i visina iznosa potpore, te postupak odobravanja potpore i obveze korisnika potpore.
Potpore koje se dodjeljuju temeljem ovog Javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. i 972/2020 od 2. srpnja 2020. g. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1 i 215/3) (dalje u tekstu: Uredba).
Svrha dodjele potpora po ovom Javnom pozivu je poticanje start-up poduzetništva, stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj poduzetništva, afirmacija novih poduzetničkih ideja, kao i poticanje start-up poduzeća u daljnjem razvoju.
Ciljevi dodjele potpora su:
- pokretanje rasta gospodarstva kroz inovativne razvojne ideje kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju i inovativnosti;
- stvaranje i razvoj novih proizvoda i usluga koje će start-up poduzetnike bolje pozicionirati na tržištu;
- povećanje konkurentnosti kroz inovativne aktivnosti.

2. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi prijavitelji su oni koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) gospodarski subjekti osnovani unatrag tri godine do datuma podnošenja Zahtjeva, te su Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (,,Narodne novine", 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) i Prilogom l. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora, definirani kao subjekti malog gospodarstva te fizičke osobe koje će do trenutka sklapanja Ugovora biti registrirani kao subjekti malog gospodarstva, a čiji je razvoj djelatnosti ili proizvoda vezan uz inovativna ili disruptivna rješenja, usluge i tehnologije.
a) obavljaju ili će obavljati poslovanje na području grada Vukovara,
b) nisu prešli ili s traženom potporom ne prelaze pragove definirane de minimis Uredbom, odnosno koji su u skladu s odredbama navedene Uredbe,
c) nisu za isti trošak dobili potporu iz drugih javnih izvora.

Svaki pojedini prihvatljiv prijavitelj može podnijeti samo jednu prijavu na ovaj Javni poziv.
Prijava na Javni poziv vrši se putem obrasca zahtjeva (Obrazac 1) na kojem su propisani obvezni prilozi koji mu se prilažu (Poslovni plan, Proračun, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti i Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja).

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće prihvatljivih troškova koji se odnose isključivo na ulaganja na području grada Vukovara u svrhu realizacije poslovne ideje, a sukladno obrascu proračuna (troškovniku).
Sredstva će se smatrati namjenski utrošena ako su korištena isključivo za financiranje realizacije prijavljene poslovne ideje sukladno proračunu (troškovniku) odnosno računima/ponudama koji mu se prilažu.
Prihvatljivi su oni troškovi koji su nastali nakon objave Javnog poziva.
Prihvatljivi troškovi za koje se potpora dodjeljuje:
- nabava opreme i strojeva
- uređenje poslovnog prostora
- nabava softvera i hardvera
- konzultantska i mentorska podrška u razvoju i promociji projekta/proizvoda/poslovnog modela;
- naknada troškova i pristojbi vezana uz zaštitu intelektualnog vlasništva povezanog sa projektom;
- promocije prijavljenog projekta (izrada medijskih planova i kampanja, izrada promidžbenih materijala, medijsko oglašavanje, izdavanje publikacija i dr.);
- istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju;
- verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe;
- testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima;
- verifikacija poslovnog modela/plana;
- priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija;
- marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana;
- operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište;
- pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Sljedeći troškovi smatraju se neprihvatljivima:
• porez na dodanu vrijednost (kod subjekata koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost),
• rabljena roba, oprema, strojevi
• kupnja i zakup poslovnih prostora, zemljišta
• carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.),
• troškovi jamstva,
• nabava i najam vozila,
• potrošni materijal,
• troškovi reprezentacije (hrana i piće),
• troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora financiranja
• trošak plaća.
Plaćanje gotovinom, kompenzacije i cesije nisu prihvatljivi kao dokaz o izvršenom plaćanju prihvatljivih troškova.

4. POSTUPAK DODJELE BESPOVRATNIH POTPORA
Administrativno-tehničku provjeru koja uključuje utvrđivanje pravovremenosti i potpunosti prijava obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.
Postupak odabira korisnika potpora provest će peteročlano Povjerenstvo za dodjelu potpora koje posebnom odlukom imenuje gradonačelnik Grada Vukovara. Predsjednik Povjerenstva organizira rad Povjerenstva, te se o istom vodi Zapisnik. Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, donosi konačnu Odluku o odabiru korisnika bespovratne potpore.
Proces dodjele potpora vrši se u dvije faze (Faza 1 i Faza 2).
FAZA 1
Sve projektne ideje koje su udovoljile administrativno-tehničkoj provjeri ulaze u Fazu 1 u kojoj je cilj odabrati najkvalitetnije i najperspektivnije poslovne ideje.
Postupak vrši Povjerenstvo, putem ocjenjivanja poslovnih ideja na temelju kriterija iz evaluacijskog obrasca, koji čini Prilog 1. ovom Javnom pozivu. Svi članovi Povjerenstva imaju jednako pravo glasa i ocjenjuju svaku prijavu.
Prijavitelji moraju zadovoljiti minimalno 50 posto od ukupnog broja bodova kako bi prošli eliminacijski bodovni prag.
Ukupan broj bodova predstavlja aritmetička sredina zbroja ocjena članova Povjerenstva.
Povjerenstvo izrađuje Listu odabranih poslovnih ideja čiji prijavitelji ulaze u Fazu 2.
FAZA 2
U ovoj fazi prijavitelji se predstavljaju putem prezentacije Povjerenstvu koje ih ocjenjuje.
Ukupan broj bodova predstavlja aritmetička sredina zbroja ocjena, a svi članovi imaju jednako pravo glasa.
Nakon ocjenjivanja kreira se Rang lista najbolje ocjenjenih prijavitelja poredanih po ukupnom broju bodova.
Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva, temeljem Rang liste najbolje ocjenjenih prijavitelja, donosi Odluku kojom se odobravaju sredstva potpore.
Odluka o odobravanju/ne odobravanju potpore dostavlja se svim prijaviteljima.

5. IZNOS POTPORE
Sredstva potpore osigurana su u Proračunu Grada Vukovara za 2021. Godinu.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava predviđenih za realizaciju potpora temeljem ovog Javnog poziva iznosi 300.000,00 kuna.
Ovim Javnim pozivom dodijeliti će se 3 bespovratne potpore najboljim poslovnim idejama u iznosu od maksimalno 100.000,00 kn po korisniku osim ako proračunom (troškovnikom) nije zatražen manji iznos.

6. OBVEZE KORISNIKA
Najkasnije 30 dana od dana preuzimanja Odluke, prijavitelji kojima se odobravaju sredstva dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju:
• Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starije od 30 dana,
• Potvrda Grada Vukovara o nepostojanju duga ne starija od 30 dana
• Ovjerena bjanko zadužnica na iznos koji pokriva iznos odobrenih sredstava kao instrument osiguranja izvršenja ugovornih obveza
• Dokaz o pravnom statusu prijavitelja sukladno točki 2 ovog Javnog poziva
• Proračun (troškovnik) temeljem kojeg se traže sredstva potpore s ponudama/računima sukladno prihvatljivim troškovima

S prijaviteljem kojem je odobrena potpora, Grad Vukovar zaključuje ugovor o dodjeli bespovratne potpore (u daljnjem tekstu Primatelj potpore).
Prijavitelj koji ne dostavi dokumentaciju iz stavka 1. ove točke (u traženom roku) ili ne ispuni uvjete iz stavka 2. ovog točke, smatrat će se da je odustao od korištenja odobrene potpore, te se neće pristupiti sklapanju Ugovora.
Ako prijavitelj ne dostavi potpisani ugovor u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ugovora smatrat će se da je odustao od korištenja odobrene potpore.
Obveza Primatelja potpore je da troškove na temelju kojeg su mu odobrena bespovratna sredstva iskoristi u cijelosti u roku 6 mjeseci od datuma potpisa Ugovora sukladno proračunu (troškovniku), a u roku od godinu dana od potpisa ugovora svoju uslugu ili proizvod stavi na tržište te imati minimalno 1 zaposlenu osobu, dok poslovanje na području grada Vukovara kao i minimalno 1 zaposlenu osobu mora održati minimalno 2 godine od dana sklapanja Ugovora.
Primatelj potpore dužan je Gradu Vukovaru dostaviti Izvješća o ispunjenju obveza iz prethodnog stavka u roku od 15 dana od definiranih rokova.
Grad može zahtijevati dostavu druge dokumentacije u svrhu kontrole ugovornih obveza. Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 15 dana od dana traženja.
Primatelj potpore dužan je opremu nabavljenu sredstvima potpore držati u funkciji i ne je prodati ili na drugi način otuđiti 2 godine od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore.
Grad je ovlašten izvršiti izvide na terenu obilaskom korisnika i njihovih poslovnih objekata, a u slučaju utvrđene nepravilnosti prilikom provođenja kontrole Primatelj potpore se obvezuje Gradu vratiti isplaćena sredstva, u protivnom aktivirati će se instrumenti osiguranja plaćanja.
Ukoliko se utvrdi da je Primatelj potpore za iste troškove za koju je dobio potporu iz ovog Javnog poziva, već dobio potporu iz drugih javnih izvora dužan je vratiti uplaćeni iznos, u protivnom aktivirati će se instrumenti osiguranja plaćanja.
Grad zadržava pravo kontinuiranog praćenja, te preispitivanje financija i troškova u bilo koje vrijeme trajanja Ugovora.
Grad Vukovar može zahtijevati od Primatelja potpore, u razdoblju od 2 godine od dana potpisa Ugovora, da na prethodno upućen poziv prezentira svoju projektnu ideju na za to predviđenom događaju.
U slučaju neispunjenja ugovornih obveza od strane Primatelja bespovratne potpore, gradonačelnik donosi Odluku o raskidu ugovora temeljem koje je Primatelj potpore dužan vratiti isplaćena sredstva uvećana za zatezne kamate, u protivnom aktivirati će se instrumenti osiguranja plaćanja.

7. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Prijava na Javni poziv vrši se putem obrasca zahtjeva (Obrazac 1) kojemu se prilažu: Poslovni plan, Proračun, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti i Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja. Obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) te je sastavni dio ovoga Javnog poziva.
Podnošenjem zahtjeva, prijavitelj ujedno daje suglasnost i privolu za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka, te objavu na internetskim stranicama Grada Vukovara, a sve u svrhu prijave na Javni poziv i ostvarenja sredstava potpore, radi kojeg se podaci prikupljaju, kao i za prosljeđivanje istih Ministarstvu financija. Grad Vukovar će s osobnim podacima postupati sukladno važećim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.
Svi obrasci moraju biti potpuno i čitko ispunjeni, vlastoručno potpisani od strane podnositelja Zahtjeva.
Prijava se podnosi u dva izvornika; jedan u papirnatom obliku na formatu A4 u jednoj zatvorenoj omotnici, uvezan s numeriranim stranicama, a drugi u digitalnom obliku na mediju USB-a.
Povjerenstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju ili obrazloženje.
Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore i Javni poziv mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Grada Vukovara ili na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr, te se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Grada Vukovara na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Dr. Franje Tuđmana, 32000 VUKOVAR,
uz naznaku:
- NE OTVARAJ - J A V N I P O Z I V za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje start-up poduzetništva na području grada Vukovara u 2021. godini
„START-UP VU“

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati!
Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zahtjevi se podnose do 19. travnja 2021. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 302-01/21-02/1
URBROJ: 2196/01-02-21-1
Vukovar, 19. ožujka 2021.

 

GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.


Javni poziv START-UP VU


OBRASCI:

Prilog 1 Evaluacijski obrazac
Obrazac 1 Zahtjev prijavitelja
Obrazac 2 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac 3 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac proračuna
Poslovni plan