Temeljem članka 14 i članka 68. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 10/16, 8/18 i 3/20), članka 11. Odluke o korištenju javnih površina ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 6/20), članka 4. Pravilnika o određivanju naknade za korištenje zemljišta na javnim površinama ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 7/20) i članka 8. Odluke o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/17), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

 

O G L A S
za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska

Članak 1.
Raspisuje se Oglas za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama za postavljanje kioska na području Grada Vukovara, radi obavljanja djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica, na sljedećim lokacijama:

1. U Vukovaru, Trg žrtava Ovčare, ispred tržnice na Mitnici, na k.č. br. 4349, k.o. Vukovar, 1 mjesto za postavljanje kioska,
2. Vukovar - Sotin, ulica Hrvatske nezavisnosti, ispred kućnog broja 6 na k.č. br. 1467 k.o. Sotin, 1 mjesto za postavljanje kioska,
3. Vukovar - Lipovača, ulica Sv. Ane, ispred kućnog broja 30, na k.č. br. 482, k.o. Lipovača,
1 mjesto za postavljanje kioska.
4. Vukovar, križanje ulica Kralja Zvonimira i Hrvatskog zrakoplovstva na dijelu k.č. br. 209/1, k.o. Vukovar, 1 mjesto za postavljanje kioska.

Članak 2.
Kiosk mora zadovoljiti uvjete postavljanja:
- pravokutnog tlocrta,
- dimenzije mogu biti:
- dužine 5,00 m, širine 2,40 m , visine 3 m,
- dužine 3,60 m, širine 2,40 m, visine 3 m,
- dužine 5,00 m, širine 4,00 m, visine 3 m
- dužine 2,40 m, širine 2,4 0m visine 3 m.
- metalne konstrukcije, obložen ravnim limom u kombinaciji sa staklom
- uredan vanjski izgled bez vidljivih oštećenja i/ili nedostataka
- ravan krov, visine 3 m
- boja kioska ne smije biti upadljiva i intenzivna te ne smije odskakati od ostalih objekata u blizini
- na pročelju kioska može biti postavljena tipska tenda sa mehanizmom na uvlačenje
- roba koja se izlaže uz kiosk može biti izložena samo unutar kioska, a iznimno na vanjskim izbočenjima predviđenim za tu
namjenu
- uz kiosk mora biti postavljena posuda za otpad

 

Članak 3.
Grad Vukovar kao zakupodavac nije obvezan osigurati priključak struje, vode i kanalizacije.

 

Članak 4.
Početna cijena mjesečnog zakupa zemljišta utvrđuje se:

- za lokaciju 1. (III. zona) u iznosu od 18,00 kn/m²
- za lokaciju 2. i 3. (IV. zona) u iznosu od 15,00 kn/m2
- za lokaciju 4 . (II zona) u iznosu od 20,00 kn/m2,

Zakupnina ne sadrži zakonom propisan porez na korištenje javnih površina koji je dužan preuzeti zakupac.

Članak 5.
Lokacije iz članka 1. ovog Oglasa daju se u zakup na vrijeme od 5 (slovima: pet) godina.
Nekretnine iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup u stanju „viđeno-kupljeno“.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja na Oglasu imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim popisima Republike Hrvatske.

Članak 7.
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa mjesečne zakupnine.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Grada Vukovara broj: HR7525000091851800005, model HR24, poziv na broj 5738 – OIB.
Nakon odabira ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u cijenu zakupa za prvi mjesec korištenja javne površine, a ostalim ponuditeljima će Grad Vukovar vratiti jamčevinu u roku od 8 dana od izvršenog odabira najpovoljnije ponude.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 8.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete Oglasa.

Članak 9.
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
2. presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za
pravne osobe odnosno presliku poslovne dozvole ako je ponuditelj stranac, odnosno rješenje o upisu u registar OPG-a,
3. brojkama i slovima točno ispisan iznos mjesečne zakupnine po 1m²,
4. dimenzije kioska,
5. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj i Gradu Vukovaru, ne starije od 30 dana,
7. rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno potpisanu izjavu da će u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta
8. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj,
9. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak
10. rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, odnosno izjavu da će u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih uvjeta
11. izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete Oglasa te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Članak 10.
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pisarnice Grada Vukovara ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Grad Vukovar,
Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar,
s naznakom "Ponuda za zakup zemljišta radi postavljanja kioska – ne otvarati"

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u "Vukovarskim novinama" i objave na službenoj internet stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.
Danom predaje prijave smatra se dan predaje prijave u pisarnicu Grada Vukovara, odnosno dan predaje prijave na poštu preporučenom pošiljkom.

 

Članak 11.
Javno otvaranje ponuda održat će se u utorak, 12. siječnja 2021. godine u prostorijama uprave Grada Vukovara, s početkom u 09,00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu kod javnog bilježnika.
Nepotpune i nepravodobne neće se razmatrati.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Članak 12.
Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 

Članak 13.
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 14.
Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda, Oglas ostaje otvoren dok se ne javi prvi ponuditelj kojem će se zemljište dati u zakup u visini početnog iznosa zakupnine a najduže do 1 godine od dana objave Oglasa.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/21-02/10
URBROJ: 2196/01-02-21-3
Vukovar, 23. prosinca 2021. godine

 

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.