REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46
V U K O V A R

KLASA: 601-01/24-05/01
URBROJ: 2196-1-12-05-24-1
Vukovar, 24. travanj 2024.

Na temelju članka 1.a stavka 1. i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 1/23), Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Vukovar II („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 11/23), članka 2. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01 i KLASA: 011-03/23-02/01, URBROJ: 2196-1-12-05-23-01), Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA: 011-03/23-03/01, URBROJ: 2196-1-12-05-23-03), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II raspisujeJAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU
Prijave za upis djece podnose se od 07. do 14. svibnja 2024. godine:
• osobnim dolaskom na adresu Centralnog objekta „Radost“ Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

I. PROGRAMI:

a) REDOVITI PROGRAMI
- Redoviti 10-satni program,
- Redoviti 6-satni program s ručkom,
- Redoviti 6-satni program bez ručka.

b) PROGRAMI JAVNIH POTREBA:
- Program predškole – za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja,
- Djeca s teškoćama u razvoju,
- Kraći program odgojno-obrazovnog rada za darovitu djecu predškolske dobi.

II. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS:
- Zahtjev za upis,
- Inicijalni upitnik,
- Privola za obradu podataka,
- Preslika rodnog lista djeteta,
- Preslika kartona cijepljenja
- Zdravstvena iskaznica djeteta,
- Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- Preslike osobnih iskaznica ili potvrde o prebivalištu za oba roditelja i djeteta,
- Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (preslika zdravstvene i druge dokumentacije djeteta s teškoćama u razvoju, potvrda poslodavca o radnom statusu roditelja, Mišljenje CZSS, smrtni list za preminulog roditelj/skrbnika dr.),
- Ostali dokazi po potrebi (Presuda o razvodu braka, Rješenje suda o odobravanju Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i dr.).

III. PRIORITET KOD UPISA DJECE:
• djeca roditelja invalida Domovinskog rata,
• djeca s teškoćama u razvoju,
• djeca koja zajedno s oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području grada Vukovara,
• djeca roditelja koji su u radnom odnosu,
• djeca iz obitelji s troje ili više djece,
• djeca iz obitelji koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima.
• djeca samohranih roditelja,
• djeca u godini prije polaska u školu,
• djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše 4 godine,
• djeca koja se nalaze na listi čekanja.

IV. CIJENE PROGRAMA ZA DJECU I KORISNIKE USLUGA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA:
- redoviti 10-satni program iznosi 70,00 €
- poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 60,00 €
- poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 45,00 €
- program predškole obvezan je i besplatan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako djeca nisu integrirana u redoviti program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

V. EKONOMSKE CIJENE PROGRAMA:
- redoviti 10-satni program iznosi 333,00 €
- poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 299,70 €
- poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 216,45 €

VI. OLAKŠICE U PLAĆANJU REDOVITOG PROGRAMA IMAJU RODITELJI, ODNOSNO SKRBNICI ZA:
- dijete roditelja invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 75% visine sudjelovanja u cijeni programa,
- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 75% visine sudjelovanja u cijeni programa,
- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu, oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
- dijete čija obitelj koristi pravo na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa ako Centar za socijalnu skrb preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa,
- dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje predškolska ustanova na temelju dokumentacije koju je roditelj dužan dostaviti.

VII. OBJAVA REZULTATA I UPISI
Prijedlog Odluke o upisu djece bit će javno objavljen najkasnije do 14. lipnja 2024. godine na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II i internetskoj stranici Dječjeg vrtića Vukovar II
(https://www.dv-vukovar2.hr/dvvu/upis.php).
Djeca primljena temeljem Javnog poziva polaze u Dječji vrtić Vukovar II početkom pedagoške godine koja započinje 01. rujna 2024. godine.Predsjednica Upravnog vijeća
Marina Vlajčić, mag. iur.