Grad Vukovar

Grad Vukovar donio je Odluku o donaciji prema kojoj, u svrhu ublažavanja posljedica uzrokovanih prirodnom nepogodom – potresom, Gradu Zagrebu donira 200.000 kuna.

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaga-nju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/18-01/22, URBROJ: 2196/01-01-19-29 od 28. svibnja 2019. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke o raspisivanju Natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara, KLASA: 940-01/19-01/31, URBROJ: 2196/01-02-20-14 od 21. svibnja 2020. godine

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje temeljem odredbe članka 68. i 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/1, URBROJ: 2196/01-02-20-10 od 18. svibnja 2020. godine

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16) i Odluke KLASA: 372-03/20-01/4, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 25. svibnja 2020.g. 

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2020. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2020. godinu namijenjenih sufinanciranju provedbe manifestacije (Ljeto na Vukovarskoj adi 2020.)

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 114/19, ravnatelj Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme SPASILAC (m/ž) – 1 izvršitelj