Pravilnici

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 32. stavak 1. točka 26. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) Gradsko vijeće Grada Vukovara na 4. sjednici održanoj 23. studenoga 2017. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje
financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na
području grada Vukovara

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Odlukom o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Odluka) se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Proračuna Grada Vukovara udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Grad), odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva - kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u daljnjem teksta: natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.
Odredbe ove Odluke ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad.

Članak 2.
Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe Odluke primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva Proračuna Grada za:
- provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i
planskim dokumentima,
- provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,
- obavljanje određene javne ovlasti na području Grada povjerene posebnim zakonom,
- pružanje socijalnih usluga na području Grada temeljem posebnog propisa,
- sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata
ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Grada,
- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada,
- donacije i sponzorstva i druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz Proračuna
Grada.

Dodjela nefinancijske podrške u pravima, uporabi i korištenju pokretnina i nekretnina namijenjenih za provođenje programa i projekata koje provode udruge uredit će se posebnim aktom.

Članak 3.
Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.
Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji, a Grad će natječajima i javnim pozivima poticati organizacije civilnog društva na izradu višegodišnjih programa u svrhu izgradnje kapaciteta i razvoja civilnoga društva u Gradu.
Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području grada i razvoja grada općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.
Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog problema na dijelu ili cijelom području Grada osmisli i provodi dio građana Grada, u pravilu su komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im je podizanje razine kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.

II. PREDUVJETI ZA FINANCIRANJE KOJE OSIGURAVA GRAD

Definiranje prioritetnih područja financiranja

Članak 4.
Gradonačelnik će na prijedlog nadležnog upravnog tijela iz članka 5. ove Odluke, utvrditi prioritetna područja za financiranje projekata i programa te jednokratnih aktivnosti udruga i za to planirati sredstva u Proračunu Grada odnosno za pojedina područja i u programima javnih potreba Grada za svaku kalendarsku godinu. U slučaju da pojedina prioritetna područja financiranja nisu utvrđena strateškim i razvojnim dokumentima Grada u samom natječaju utvrđivat će se ciljevi od interesa za opće dobro Grada koje je potrebno dokazati kvalitetom programa i projekata.
Grad će financirati programe ili projekte te aktivnosti udruga koje pridonose razvitku slijedećih područja:

1. LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
- zaštita i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina
- informiranost i edukacija građanstva o ljudskim i manjinskim pravima
- očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica u gradu Vukovaru
- rodna ravnopravnost
- zaštita i promicanje prava manjinskih društvenih skupina
- očuvanje spomeničke i kulturne baštine pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica u gradu Vukovaru
- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom

2. DEMOKRATIZACIJA I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
- poticanje i unaprjeđivanje jednakosti i ravnopravnosti
- mirotvorstvo i borba protiv nasilja i diskriminacije
- razvoj demokratske političke kulture
- borba protiv korupcije u svim oblicima
- međunarodna razvojna suradnja
- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom.

3. MLADI
- ostvarivanje Programa djelovanja za mlade na području grada Vukovara sukladno definiranim područjima u ovom strateškom dokumentu
- ostvarivanje drugih strategija i planskih dokumenata koje obuhvaćaju rad s mladima, a kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom.

4. ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ
- edukacija i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti okoliša na razini lokalne i mjesne samouprave
- razvitak volonterstva i jačanje građanskog aktivizma u zaštiti okoliša i održivom razvoju lokalne zajednice
- razvitak regionalne i prekogranične suradnje na području zaštite okoliša i održivog razvoja
- spoznaja o EU integracijama i utjecaju na lokalnu zajednicu na području zaštite okoliša i održivog razvoja
- edukacija i izdavaštvo u području zaštite okoliša i održivog razvoja
- edukacija i poticanje građana u gospodarenju otpadom na razini lokalne samouprave te razvoj regionalne i prekogranične suradnje na tom području i
- edukacija i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti voda, vodosnabdjevanju i odvodnje na razini lokalne i mjesne samouprave
- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom

5. SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO
- informiranost i edukacija potrošača
- informiranost, savjetovanje i edukacije vezane uz pokretanje i razvoj poduzetničke aktivnosti
- informiranost, savjetovanje i edukacije vezane uz očuvanje tradicionalnih proizvoda i suvenira
- savjetovanje i edukacije nezaposlenih
- poticanje i unapređenje turizma
- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom.

6. SPORT
- poticanje i promicanje sporta
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
- zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu
- sportsko – rekreacijske aktivnosti građana,
- sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
- održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Vukovar
- provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta
- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom.

7. KULTURA I TURIZAM
- muzejske, galerijske i likovne djelatnosti
- zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
- izdavanje knjiga i časopisa u kulturi i tehničkoj kulturi
- kulturno – umjetnička društva
- Znanstveno – istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture
- kulturne manifestacije
- Multimedijski programi koji promoviraju i prezentiraju grad Vukovar u zemlji i inozemstvu
- poticanje i razvitak kulturno – umjetničkog amaterizma
- podizanje kulture življenja
- religijska kultura
- kulturni turizam
- turističko – kulturne aktivnosti usmjerene na očuvanje tradicije
- nova medijske kultura i kultura mladih
- zaštita i očuvanje kulturne baštine
- međugradska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja
- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom.

8. IZVANINSTITUCIONALNO OBRAZOVANJE
- obrazovanje za djelovanje djece i mladih u civilnom društvu
- organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnost
- osnaživanje partnerstva škola - obitelj, škola - lokalna zajednica
- odgoj i obrazovanje za unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti
- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom.

9. ZDRAVSTVENA I SOCIJALNO HUMANITARNA ZAŠTITA
- prevencija kroničnih oboljenja (bolesti srca i krvnih žila, zloćudne novotvorine, dijabetes i drugo)
- prevencija zaraznih bolesti
- prevencija i unapređenje zdravlja
- promicanje prava pacijenata
- promicanje zdravlja djece i mladeži
- unapređenje zaštite mentalnog zdravlja
- prevencija ovisnosti u zajednici (duhan, alkohol i opojne droge)
- odvikavanje i rehabilitacija ovisnika
- osnaživanje i pomoć žrtvama kaznenih djela i žrtvama vršnjačkog nasilja
- osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice
- unapređenje znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika
- zaštita i skrb o starijim osobama te unapređenje znanja i vještina za rad sa starijim osobama
- pomoć siromašnima
- širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine
- unapređenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja te unapređenje znanja i vještina za rad s ovim osobama
- unapređenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji
- unapređenje skrbi i brige za beskućnike
- unapređenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju te unapređenje znanja i vještina za rad s ovim osobama
- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom.

10. PROMICANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA
- provođenje pomoći i samopomoći, resocijalizacije i integracije članovima udruge
- unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obiteljima poginulih i nestalih branitelja i civila Domovinskog rata, članovima obitelji ekshumiranih i identificiranih branitelja
- obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat
- poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge
- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima odnosno svakim pojedinim natječajem/pozivom.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja

Članak 5.
Za provedbu odredbi ove Odluke u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata nadležni su upravni odjeli Grada sukladno djelokrugu i nadležnosti.

Članak 6.
Zadaće upravnih odjela iz prethodnog članka Odluke, u postupku pripreme i provedbe javnog natječaja ili javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama su:
- predložiti prioritete i programska područja natječaja/poziva,
- predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave,
- izraditi godišnji plan javnih natječaja/poziva i dostaviti ga Uredu za udruge
- predložiti natječajnu dokumentaciju,
- javna objava i provedba natječaja/poziva,
- utvrditi prijedlog sastava procjenjivačkog povjerenstva, odnosno stručnih radnih skupina
za procjenu projekata i programa,
- utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga,
- organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja/poziva,
- pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja/poziva Uredu za udruge.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu natječaja

Članak 7.
Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u Proračunu Grada, namijenjen za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja ili putem javnog poziva udrugama tijekom godine, Grad će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju/pozivu, koji obuhvaća:
- ukupan iznos raspoloživih sredstava,
- iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se natječaji raspisivati za više programskih područja,
- najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i
- očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja.

Članak 8.
Grad će putem nadležnog upravnog odjela za pojedino prioritetno područje navedeno u javnom pozivu ili natječaju osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa i projekata iz svog djelokruga.
Ukoliko Grad nema odgovarajućih organizacijskih kapaciteta i ljudskih resursa za primjenu osnovnih standarda financiranja programa i projekata, sve ili pojedine elemente postupka financiranja na temelju posebnog sporazuma provodi u suradnji s drugim davateljima financijskih sredstava, odnosno institucijama koje imaju raspoložive organizacijske i ljudske resurse.

Članak 9.
Grad će, prije objave javnog poziva ili natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije, temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte.
Grad može natječajni postupak i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i putem odgovarajućeg informacijskog sustava.

Članak 10.
Grad će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), (u daljnjem tekstu: Uredba).

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 11.
Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:
- su upisani u odgovarajući Registar neprofitnih organizacija kod Ministarstva financija i Registar udruga Republike hrvatske,
- su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije
stjecanje dobiti (neprofitne organizacije),
- su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
- program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan, koristan i održiv) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva,
- su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna
Grada i drugih javnih izvora,
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i Proračunu Grada,
- se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
- udruga koja traži financiranje mora biti do raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva registrirana najmanje dvije (2) godine,
- općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
- imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način),
- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
- imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.

Članak 12.
Osim uvjeta iz prethodnog članka ove Odluke, Grad može natječajem propisati i dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:
- primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;
- uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu,
- prijavljeni projekt/program mora zadovoljavati javne potrebe od interesa za Grad, doprinositi razvitku i općem napretku Grada te promicati njegov položaj i ugled i biti utvrđen kao prioritetno područje,
- korisnici projekta/programa moraju biti stanovnici grada Vukovara,
- udruga koja traži financiranje mora imati sjedište ili podružnicu (razvrstanu kao poslovni subjekti prema NKD Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske) koja djeluje na području grada Vukovara,
- umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva
udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

Članak 13.
Grad neće iz Proračuna Grada financirati:
- programe i projekte organizacija vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovom Odlukom, odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem,
- aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga,
- udruge koje nisu ispunile svoje obveze izvještavanja iz prethodno sklopljenih ugovora
- udruge koje su u stečaju

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 14.
Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Grad neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja

Članak 15.
Nadležni upravni odjel Grada će, u roku od 30 dana od usvajanja Proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na mrežnim stranicama Grada objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.
Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Javni natječaj

Članak 16.
Financiranje svih programa i projekata provodi se putem natječaja.

Članak 17.
Financijska sredstva Proračuna Grada dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:
- kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,
- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
- kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom
dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ i dr.),
- kada se prema mišljenju Povjerenstva, u čijem radu sudjeluju predstavnici nadležnog Upravnog odjela Grada, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u Proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Članak 18.
U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja, Grad i Korisnik sredstava dužni su sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva Proračuna Grada utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Članak 19.
Sve odredbe ove Odluke, Uredbe i drugih pozitivnih propisa se na odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Grada dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva.

Dokumentacija za provedbu natječaja

Članak 20.
Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na prijedlog nadležnog upravnog odjela, utvrđuje gradonačelnik Grada u okviru donošenja odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge.
Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
1.tekst natječaja,
2.upute za prijavitelje,
3.obrasce za prijavu programa ili projekta:
3.1.obrazac opisa programa ili projekta
3.2.obrazac proračuna programa ili projekta
4.popis priloga koji se prilažu prijavi,
5.obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,
6.obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
7.obrazac ugovora o sufinanciranju programa ili projekta,
8.obrazac za opisno i financijsko izvještavanje.

Članak 21.
Ovisno o vrsti natječaja, nadležni upravni odjel Grada može predložiti, a gradonačelnik Grada utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine i:
1.obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo,
2.obrazac životopisa voditelja programa ili projekta, kada je primjenjivo,
3.obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi programa ili projekta,
4.obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora,
5.obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.
Ovisno o vrsti natječaja, odnosno vrijednosti natječaja i najvišem iznosu financijskih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom programu i/ili projektu nadležni upravni odjel ovlašten je predložiti natječajnu dokumentaciju kojom će se dokazivati samo činjenice koje su ključne za kvalitetno ocjenjivanje pristiglih prijava (opis ciljeva i aktivnosti).

Članak 22.
Raspisivanje natječaja i pripremu natječajne dokumentacije za svaki natječaj provodi nadležni upravni odjel Grada, sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 23.
Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i ove Odluke.
Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju elektronički te šalju u papirnatom i elektroničkom obliku.
Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.
Dokumentacija za prijavu na natječaj šalje se preporučeno poštom u papirnatom obliku, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Grada), uz napomenu (npr. naziv natječaja), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u, ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku.

Objava natječaja

Članak 24.
Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Grada i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u tjednim glasilima, na društvenim mrežama ili se o tome javnost može obavijestiti putem tiskovne konferencije koju organizira nadležni upravni odjel Grada koji raspisuje natječaj.

Rokovi za provedbu natječaja

Članak 25.
Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.
Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenje odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku do 120 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta.
U vremenu kad je natječaj otvoren, zainteresirani subjekti mogu postavljati upite koji se odnose na predmet natječaja/poziva.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

Članak 26.
Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, povjerenstvo nadležnog upravnog odjela Grada, kojeg imenuje gradonačelnik, pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ove Odluke.

Članak 27.
U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:
- je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanome roku,
- je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju,
- ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva,
- ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje
natječaja,
- jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te
- jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

Članak 28.
Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od deset dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega predsjednik/ca povjerenstva donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Članak 29.
Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor u pisanom obliku pročelniku nadležnog upravnog odjela Grada, koji će u roku od pet dana od primitka prigovora odlučiti o istome.
U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika nadležnog upravnog odjela Grada, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena uz obrazloženje odbijanja.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata

Članak 30.
Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega mogu sačinjavati predstavnici Grada i predstavnici stručnih tijela Grada, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva, a imenuje ga gradonačelnik na prijedlog nadležnog upravnog odjela.
Na osobe koje sudjeluju u radu Povjerenstva primjenjuje se članak 27. Uredbe koji govori o utvrđivanju načina sprječavanja sukoba interesa.

Članak 31.
Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog gradonačelniku za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte.
Postupak ocjenjivanja provodi se bodovanjem svakog projekta/programa, a bodovnu ljestvicu utvrđuje gradonačelnik u uputama za prijavitelja koja je sastavni dio natječaja.

Članak 32.
Nakon donošenja odluke gradonačelnika o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Grad će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.
Grad će u roku od 8 dana od donošenja odluke gradonačelnika o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihovog projekta ili programa, uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

Članak 33.
Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se na njihov zahtjev, u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Grada da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

Članak 34.
Grad će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja. Prigovori se podnose nadležnom upravnom odjelu Grada u pisanom obliku. Rok za podnošenje prigovora ne može biti kraći od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti niti duži od 30 dana od dana javne objave rezultata javnog natječaja.
Odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi gradonačelnik Grada. Rok za donošenje odluke po prigovoru je deset dana od dana primitka prigovora.

Članak 35.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata

Članak 36.
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju. Udruge, kojima su odobrena financijska sredstva u vrijednosti 10.000,00 kuna i više, su obvezne prije zaključenja ugovora dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja (solemnizirana bjanko zadužnica).

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, nadležni upravni odjel Grada ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

Članak 37.
Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.
Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa ili projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.
Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i
vrednovanje provedenih natječaja

Članak 38.
Grad će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovoj Odluci i drugim pozitivnim propisima.
Na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekta, u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici, odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore, Grad će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog poziva i planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja.

Članak 39.
Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem programskih i financijskih izvješća korisnika sredstava te kontrolom »na licu mjesta« od strane službenika nadležnog upravnog odjela Grada i službenika iz Upravnog odjela za financije i nabavu, u dogovoru s korisnikom sredstava, a sukladno članku 44. Uredbe.
Pročelnik nadležnog upravnog tijela, po prethodnom dogovoru s pročelnikom Upravnog odjela za financije i nabavu, imenovat će osobe zadužene za kontrolu korisnika sredstava »na licu mjesta«.

Članak 40.
Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima su opisno i financijsko izvješće.

Članak 41.
Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima koji su sastavni dio natječajne dokumentacije.
Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr.
U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju, skenirano na CD-u ili nekom drugom mediju, dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Grada (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (presliku naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).
Izvještaji se odnose na program ili projekt kao cjelinu, bez obzira koji dio financira davatelj financijskih sredstava.

Članak 42.
Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam korisnik financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata programa ili projekta (samovrednovanje, anketni upitnici i dr.).

V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 43.
Odobrena financijska sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog Proračunom i Ugovorom.
Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.
Svako odstupanje od proračuna smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Prihvatljivi troškovi

Članak 44.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće kriterije:
- nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora,
- moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa,
- nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,
- moraju biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
- trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 45.
U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:
- troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima
za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ove Odluke i Uredbe,
- putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna,
- troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama,
- troškovi potrošne robe,
- troškovi podugovaranja,
- troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga
(informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).
Članak 46.
Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi, ali koji su povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz Proračuna Grada.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

Članak 47.
Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.
Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

Članak 48.
Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja.
Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu od 33 kune/sat.
Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama organizacije koje služe za određivanje plaća zaposlenika) koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili projekata, korisnik će izvještavati samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti volonterskog sata.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 49.
Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:
- dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,
- dospjele kamate,
- stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,
- kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta /programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa,
- gubici na tečajnim razlikama,
- zajmovi trećim stranama,
- troškovi reprezentacije i hrane (osim kad je natječajem definirano da se dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),
- troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili kad je natječajem definirano da se dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak).

Modeli plaćanja

Članak 50.
Grad će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama ove Odluke.

Udio sufinanciranja programa ili projekta

Članak 51.
Grad će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika financiranja koji ne smije biti manji od 30 posto.

VI. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

Članak 53.
Visina sredstava koje će svaki korisnik financijskih sredstava ostvariti iz Proračuna Grada bit će definirana kroz proceduru propisanu ovom Odlukom, u skladu sa Kriterijima za svako pojedino područje raspisano javnim natječajem.

VII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja

Članak 54.
Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 55.
Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

Članak 56.
Korisnik financiranja je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima davatelja financijskih sredstava, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno Uredbi, mjestima i lokacijama na kojima se provodi program ili projekt, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje projektom/programom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

Članak 57.
Pored izvještaja navedenih u ovoj Odluci, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:
- popis članova i podatke o uplaćenim članarinama,
- računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava
udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih
relevantnih računovodstvenih podataka,
- dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja
i izvještaja o procjenama,
- dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata,
- dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde,), itd.,
- dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača,
- dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika,
- dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,
- dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze
o plaćanju podugovarača,
- za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih
vozila, troškove goriva i održavanja,
- evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

Konačan iznos financiranja od strane Grada

Članak 58.
Konačan iznos sredstava koji Grad treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru, čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.
Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ove Odluke, davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke nadležnog odjela Gada, ako se projekt ili program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Povrat sredstava

Članak 59.
Grad će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat u cjelokupnom iznosu ili djelomično sredstava za provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:
- nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,
- iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Grad će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat djelomično isplaćenih sredstava za provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:
- nije utrošio sva odobrena sredstva,
- sredstva nije koristio namjenski.

Članak 60.
Korisnik financiranja će Gradu, najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa, kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.
Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Grad, Grad će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

Članak 61.
U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i ove Odluke, Grad će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ugovora.
Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta.

Članak 62.
U slučaju kada korisnik financiranja ne dostavi financijski izvještaj, ne vrati sredstva Gradu ili prekrši odredbu članka 65. ove Odluke, gradonačelnik Grada će donijeti odluku da se prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednih 5 godina ne uzmu u razmatranje.
U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.

VIII. ČUVANJE DOKUMENATA

Članak 63.
Grad Vukovar - nadležno upravno tijelo davatelja financijskih sredstava i korisnik financiranja obvezni su čuvati sve dokumente, podatke i druge relevantne materijale dostavljene u provedbi programa ili projekta kao i jednokratne aktivnosti najmanje sedam (7) godina od uplate sredstava.

IX. JAVNOST I VIDLJIVOST

Članak 64.
Korisnik financiranja mora poduzeti sve potrebne mjere da objavi činjenicu da je Grad Vukovar financirao ili sufinancirao program ili projekt odnosno jednokratnu aktivnost. Korisnik financiranja će navesti financijski doprinos Grada Vukovara u informacijama za krajnje korisnike projekta, obavijestima ili publikacijama koje se tiču programa ili projekta.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.
Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 66.
Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima Proračuna Grada koje nisu definirane ovom Odlukom ili su u suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Zakona, Uredba i sl.), primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata.

Članak 67.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku" Grada Vukovara.

KLASA: 011-01/17-01/5
URBROJ: 2196/01-01-17-5
U Vukovaru, 23. studenoga 2017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Tomislav Šota, dr..med. vet.

 

Temeljem članka 47., stavka 3., točke 30. Statuta Grada Vukovara (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11 i 4/12) gradonačelnik Grada Vukovara dana 11. siječnja 2013. godine donosi PRAVILNIK O ODIJEVANJU U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VUKOVARA

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 32. stavka 1. točke 28. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik Grada Vukovara" br. 4/09, 7/11 i 4/12), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 20. sjednici, održanoj dana 22. listopada 2012. godine donosi O D L U K U o stipendiranju studenata

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08) i članka 47.stavka 3. točka 29. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09) Gradonačelnik Grada Vukovara 15. veljače 2011. godine, donosi

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08), na prijedlog pročelnika upravnih tijela, gradonačelnik Grada Vukovara, 16. svibnja 2011., donosi

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 86/08), na prijedlog pročelnika gradskih upravnih tijela, gradonačelnik Grada Vukovara donosi