Ostali zakoni i propisi

 

Ured gradonačelnika
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 89/19)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
 • Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 • Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21)
Upravni odjel za opće poslove

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE

Područje gradnje

1. Zakoni

2. Uredbe

3. Pravilnici

 

4. Naputak

5. Tehnički propisi

Područje prostornog uređenja

1. Zakoni

2. Uredbe

3. Pravilnici

4. Naputak

 

ODSJEK ZA IMOVINU

1. Zakoni

2. Uredbe

3. Pravilnici

4. Odluke

 • Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20)
 • Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama od posebne važnosti u vlasništvu Grada Vukovara  („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 11/18)
 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara  („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 3/16 i 5/20)
 • Odluka o utvrđivanju početne visine iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vukovara  („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 5/19)

5. Ostalo

 • Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara za razdoblje od 2021-2025. godine  („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 9/21)

 

 

Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje

 

OBRAZOVANJE

 

SPORT


BRANITELJI

 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

 SOCIJALNI PROGRAM

 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 • Obiteljski zakon (NN 103/15 i 98/19)
 • Odluka o socijalnoj skrbi (“Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 08/14,12/20 i 13/21)
 • Odluka o naknadi za troškove stanovanja kućanstvima s troje ili više djece do 16 godina starosti (“Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 01/18)
 • Pravilnik za ostvarivanje prava na pomoć u prehrani u Pučkoj kuhinji Vukovar (“Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 05/15)

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

UDRUGE, KULTURA

OPĆI

 

 

Upravni odjel za financije i nabavu

 

Upravni odjel za gospodarstvo

 

 

Služba za unutarnju reviziju

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

 

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18)
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj  153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17)
 • Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
 • Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine“ broj 69/17)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine broj“ 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 • Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
 • Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 • Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19) 
 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj  153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj  94/13, 73/17, 14/19)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji – („Narodne novine“, broj 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
 • Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19)
 • Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16 i 106/18)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Opći akti:

 • Odluka o komunalnom redu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/02, 6/02, 8/03, 9/05, 6/09, 1/18)
 • Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/19)
 • Odluka o komunalnom doprinos („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/19)
 • Odluka o uvjetima i mjestima trgovine na malo izvan prodavaonica  („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/17)
 • Odluka o uređenju prometa na području grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 5/18)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/18 i 3/18)
 • Odluka o mjerilima za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 1/18)
 • Odluka o zabrani i načinu držanja domaćih životinja („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/07 i 4/15)
 • Odluka o korištenju i upravljanju grobljima (″Službeni vjesnik″ Vukovarsko-srijemske županije 4/99  i ″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 2/09)
 • Odluka o organizaciji i radu dimnjačarske službe („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 7/02, 1/04, 2/09, 1/10 i 12/18)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 10/12
 • Pravilnik o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Vukovaru („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 6/18).

 

Služba - vlastiti pogon

 

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. i 110/18.)
 • Zakon o trgovini ("Narodne novine" broj  87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19.)
 • Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 10/16.)
 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 3/16.)
 • Opći uvjeti isporuke usluge na Gradskoj tržnici Vukovar- javnoj tržnici na malo "Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 6/19.)