Na temelju članka 23-a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1., 16. i 18. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010), članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/2014) te članka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga predškolskih ustanova grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara 7/00, 7/01 i 6/09), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
ZA 2016./2017. PEDAGOŠKU GODINU

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010), Dječji vrtić Vukovar II poziva sve roditelje ili skrbnike djece školskih obveznika u pedagoškoj 2016./2017. godini da se obvezno prijave u vrtić radi upisa djeteta u program predškole.

I. PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole obvezan je za svu djecu rođenu od 01.04.2010. godine do 31.03.2011. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim programima predškolskog odgoja.
Djeca s teškoćama u razvoju mogu se prijaviti i dvije godine prije polaska u osnovnu školu za pohađanje programa predškole te su dužna dostaviti Rješenje o kategorizaciji nadležne ustanove.
Program predškole započinje 01. listopada 2016.g. i traje do 31. svibnja 2017.g. te će biti proveden u trajanju od 250 sati u navedenom periodu.
II. UPISI

Upis djece u program predškole vršit će se od 07. - 16. rujna 2016. g. u prostorima Dječjeg vrtića Radost, Vukovar, od 7,00 - 15,00 sati.
Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Presliku rodnog lista djeteta
2. Presliku važećih osobnih iskaznica roditelja i djeteta
3. Preslika kartona imunizacije
4. Liječničku potvrdu

 

Odluka