Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17), članka 59. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Vukovara Klasa: 350-02/16-01/7; Urbroj: 2196/01-02-18-99 od 23. 04. 2018. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, objavljuje

J A V N U R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU III. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VUKOVARA

I. Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara započet će 16. svibnja 2018. godine i završit će 30. svibnja 2018. godine.
II. Javni uvid u Prijedlog III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara biti će za vrijeme trajanja javne rasprave u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara (1. kat-ured 13.) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr
III. Javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara održat će se u utorak 22. svibnja 2018. godine s početkom u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara (3. kat) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1.
IV. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
- dostavljaju pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave zaključno sa 30. svibnja 2018. godine na adresu: Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1;
V. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/16-01/7
URBROJ: 2196/01-2-18-102
Vukovar, 02. svibnja 2018. godine


Pročelnica
mr.sc. Ivana Arambašić, dipl. iur.

1. GRAFIČKI PRIKAZ

2. TEKSTUALNI PRIKAZ