Na temelju članka 15. stavka 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj:11/18 od 27. studenog 2018. godine) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 3/19 od 14. ožujka 2019. godine) Gradonačelnik Grada Vukovara donio je dana 13. svibnja 2019. godine Odluku o dodjeli stipendija kojom je utvrđena konačna lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Vukovara za školsku/akademsku 2018./2019. godinu po postupku Dopunskog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2018./2019. (KLASA:604-01/19-01/1, URBROJ:2196/01-02-19-3) objavljenog u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara dana 5. travnja 2019. godine.

- Odluka o dodjeli stipendija

O datum potpisivanja Ugovora o stipendiranju učenici/studenti bit će pravovremeno obaviješteni pisanim putem.