Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19), a u svezi Odluke od 27. ožujka 2019. godine (KLASA:604-01/19-01/1, URBROJ:2196/01-02-19-2), Gradonačelnik Grada Vukovara raspisao je 28. ožujka 2019. godine Dopunski natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da su dana 30. svibnja 2019. godine isplaćene stipendije za mjesece: LISTOPAD-PROSINAC 2018. i SIJEČANJ-TRAVANJ 2019. godine svim stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini prema Dopunskom natječaju.