Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine", br. 94/18.) dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 te radova procijenjene vrijednosti do 500.000 kn). Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave, u našem slučaju Gradu Vukovar, isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.
Budući da nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom (2014/55/EU), za implementaciju elektroničkih računa jednako se moraju pripremiti kako naručitelji tako i poduzetnici koji s njima posluju.

Napominjemo kako se elektroničkim računom smatra račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Skrećemo pozornost da račun poslan mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa, pa takve ulazne račune Grad Vukovar neće zaprimati.
Od 1. srpnja 2019. godine Grad Vukovar će, kao obveznik javne nabave, sve elektroničke račune zaprimati isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun.

Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem ostalih davatelja usluge, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.
Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema centralnom sustavu Fine e-Račun za državu, možete pronaći na FINA - inim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.