Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava, zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček, pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig i direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu, Željko Kovačević obišli su radove na uređenju rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala (RKM 0+000 DO 3+640).

U tijeku je projekt uređenja obaloutvrde rijeke Vuke koji je jedan od tri kapitalna projekta koje izvode Hrvatske vode u suradnji s Gradom Vukovarom. Rijeka Vuka na dionici kroz grad Vukovar od ušća u Dunav do ušća Bobotskog kanala u sadašnjem stanju ne zadovoljava uvjete vodnogospodarskog uređenja rijeke Vuke na području grada Vukovara. Stanje uređenosti rijeke Vuke ne odgovara hidrotehničkim, urbanističkim, ekološkim i krajobraznim kriterijima na području grada Vukovara. Vodostaji rijeke Vuke tijekom ljetnog razdoblja uobičajeno se nalaze u domeni malih voda, odnosno učestale su pojave malog ili gotovo nikakvog dotoka, što uzrokuje loše stanje voda na području grada Vukovara.

Na većem dijelu predmetne dionice korito, obala i obalni pojas su neuređeni. Planirane aktivnosti predviđaju gradnju većeg broja objekata i gradskih sadržaja koji će u većoj mjeri otežati pa čak i onemogućiti pristup rijeci za potrebe provedbe radova održavanja. Niveleta korita i dna rijeke Vuke je nepravilna i u uvjetima niskih vodostaja Vuke i Dunava izgledom ne zadovoljava uvjete vodnogospodarskog uređenja vodotoka u urbanim područjima.

„Zahvaljujući izuzetno dobroj suradnji koju imamo s Hrvatskim vodama svjedočimo mijenjanju šireg središta grada na jedan izuzetno dobar način koji se nama Vukovarcima uklapa u viziju otvaranja ka vodama, Dunavu i Vuki," rekao je gradonačelnik Penava zahvaljujući direktoru Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Željku Kovačeviću na suradnji.
„Posljedice ovoga velikog projekta osjetit će se i na dalekom 70. km uzvodno od Vuke, ali naravno da je središte grada najvažnija točka gdje će te manifestacije doživjeti svoj najznačajniji oblik jer će Vuka dobiti gumenu branu koja će joj podići vodostaj čime će se izbjeći situacije niskoga vodostaja kada se Vuka pretvara u potočić te se središtem šire neugodni mirisi," objasnio je gradonačelnik Penava.

„Ovaj projekt jedna je od šest poddionica uređenja obalnog pojasa rijeke Vuke koji uključuje uređenje od nultog kilometra do 0+400 te gumenu pregradu kojom ćemo podići nivo rijeke Vuke za tri metra. Ova će pregrada imati dvostruku funkciju. Za vrijeme sušnih perioda imat ćemo tri metra viši vodostaj, a kada Dunav bude imao visok vodostaj brana će se ispuhati," rekao je direktor Kovačić.
Trenutno u ovoj godini od ukupno 6 predviđenih faza u realizaciji su slijedeće faze:
1. Izgradnja gumene pregrade na rkm 0+180 rijeke Vuke i uređenje obale i korita r. Vuke od rkm 0+000 do rkm 0+400
Ugovor za izgradnju predmetnih faza Hrvatske vode sklopile su u veljači 2018. godine sa zajednicom izvođača Osijek-Koteks d.d. i Hidrogradnja d.o.o. Osijek na ukupnu vrijednost radova od 12.361357,10 kn s PDV-om. Po stvaranju povoljnih vodostaja za izvođenje radova, isti su se intenzivirali u srpnju 2018. i odvijaju se predviđenom dinamikom. Rok dovršetka ovih faza uređenja rijeke Vuke u Vukovaru je rujan 2019. godine.

2. Rekonstrukcija obalnog pojasa na lijevoj obali rijeke Vuke od rkm 1+393 do rkm 1+897
Za predmetnu fazu uređenja rijeke Vuke po raspisanom javnom natječaju u tijeku je odabir izvođača radova, a sklapanje ugovora za izvođenje radova predviđa se za kraj kolovoza. Vrijednost radova za uređenje predmetne dionice procjenjuje se na približno 6,3 milijuna kuna s PDV-om.

Planirana vrijednost radova svih dionica iznosi 41.974.130,00 kn.