Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 68/18 i 110/18-dalje: Zakon o komunalnom gospdarstvu) isporučitelj uslužne komunalne djelatnosti, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samoupreve donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge, u skladu sa kojima sklapa ugovor sa korisnikm usluge.


Gradsko vijeće Grada Vukovara je na svojoj 18. sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Vukovara.
22. siečnja 2019. godine, isporučitelj komunalne usluge ukopa, Komunalac d.o.o., donio je Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Vukovara sa Pravilnicima koji čine sastavni dio Općih uvjeta i to:


Sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grad Vukovar objavljuje na službenoj internet stranici Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i drugih usluga gradskih groblja na području grada Vukovara sa Pravilnicima koji čine njihov sastavni dio.