KLASA: UP/I-363-04/19-01/3
URBROJ: 2196/01-7-19-7
Vukovar, 31. srpnja 2019. godine

Komunalni redar Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara u postupku provedbe mjere za uklanjanje ruševine zgrade na k.č. 301. k.o Sotin, temeljem čl. 51. st. 1. toč. 1. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) te čl. 34. i čl. 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Pozivaju se:

- Miloš Lončar, sa posljednjim prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Sotin, Dr. Franje Tuđmana 26 i
- Stevo Lončar, sa posljednjim prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Sotin, Dr. Franje Tuđmana,

da se jave ovom javnopravnom tijelu te stupe u predmetni postupak.

2. Osobama pozvanim da stupe u postupak određuje se privremeni zastupnik u osobi Borisa Hlatkog, odvjetnika u Vukovaru, J.J. Strossmayera 5a/12, radi zaštite njihovih prava i interesa u postupku uklanjanja ruševine zgrade sa k.č. 301, broj. zk. ul. 392 k.o. Sotin.

3. Određeni privremeni zastupnik zastupat će stranke navedene u točki 1. izreke ovog zaključka sve dok se stranke ili osobe ovlaštene za njihovo zastupanje ne pojave u postupku.

4. Poziva se privremeni zastupnik da se prihvati povjerene mu dužnosti te da je u svemu savjesno i po zakonu obavlja.

5. Privremeni zastupnik iz točke 2. ovog Zaključka ima pravo na nagradu i naknadu troškova ukoliko u roku od 30 dana od dana poduzimanja tražene radnje podnese zahtjev sa priloženim troškovnikom ovom Upravnom tijelu, u protivnom gubi to parvo.

O b r a z l o ž e n j e

Komunalni redar Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara provodeći redoviti nadzor na području grada Vukovara radi utvrđivanja ruševina utvrdio je da se u Sotinu, na adresi Dr. Franje Tuđman 26, nalazi nenaseljeni objekt bez prozora i krova, sa gornjom pločom na prvoj etaži i započetim zidom na istoj ploči. Također je utvrđeno da na navedenom objektu nedostaje dio zida koji graniči sa susjednom kućom te su uočene pukotine u malteru.
Uvidom u aplikaciju Zemljišne knjige Geodetske državne uprave utvrđeno je da se navedena nekretnina nalazi na k.č. 301, k.o. Sotin, upisan u zk. ul. 392, gdje su kao vlasnici navedeni Lončar (Damjana) Miloš, Lončar (Damjana) Stevo te Lončar (Stojana) Damjan svi sa adresom Sotin, M. Tita 26 (Dr. Franje Tuđmana 26).
Radi provođenja drugih aktivnosti Konzervatorski odjel u Vukovaru je 06. ožujka 2018. godine izdao Rješenje, Klasa: UP/I-612-08/18-04/0811, URBROJ: 532-04-02-19/1-18-4, kojim se odobrava te daju uvjeti za uklanjanje nadzemnih objekata sa k.č. 301, k.o. Sotin.
08. svibnja 2019. godine, od matičnog ureda Vukovar zaprimili smo dopis, KLASA: 223-01/19-01/112, URBROJ: 2196-01-04-01-01/3-19-2, kojim nas obavještavaju kako temeljem dostavljenih podataka o vlasnicima k.č. 301, k.o. Sotin, nisu u mogućnosti dostaviti podatke iz službenih evidencija.
PU Vukovarsko-Srijemska, PP Vukovar dopisom broj: 511-15-07/6-819/2-2019 od 23. srpnja 2019. godine obavijestila nas je da je Miloš Lončar od oca Damjana rođen 07. 10. 1939. godine u mjestu Borovita, Glina s posljednjim prebivalištem u Sotinu, Dr. Franje Tuđmana 26, brisan iz evidencije 12. listopada 1988. godine, a da Stevo Lončar od oca Damjana nije evidentiran u službenim evidencijama.
Na zahtjev ovog upravnog tijela stalni sudski vještak za građevinarstvo i procjenu nekretnina Svetislav Lađarević, struč.spec.ing.građ. je izradio mišljenje o stabilnosti objekta na adresi Sotin, Dr. Franje Tuđmana 26, na k.č. br. 301. k.o. Sotin, broj: 15-05/2019-SL, prema kojem je navedeni objekt nestabilan te postoji mogućnost urušavanja istog i oštećenja susjednog objekta.
Člankom 51. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) propisana je ovlast i obveza komunalnog redara da u provođenju nadzora u skladu sa odredbama istog zakona, strankama naredi uklanjanje ruševine.
Člankom 162. Zakona o općem upravnom postupku propisan je način i uvjeti ostvarivanja prava na nagradu i naknadu troškova osobama koje sudjeluju u postupku.
Sve ovom tijelu nedostupne osobe pozvane su da se jave ovom javnopravnom tijelu, odnosno da stupe u postupak, dok im je u međuvremenu određen privremeni zastupnik na temelju 34. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, a uz primjenu članka 34. stavka 3. te članka 95. Zakona o općem upravnom postupku koji regulira dostavu javnom objavom. Ista se obavlja kada je to propisano ili kad su drugi oblici dostave nemogući ili neprikladni i to stavljanjem pismena na oglasnu ploču javnopravnog tijela, objavom pismena u dnevnim novinama, na internetskoj stranici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan način, pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave.

Slijedom navedeno odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Prema odredbi članka 77. stavka 5. Zakona o općem upravnom postupku, protiv zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se može pobijati žalbom rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

Komunalni redar
Krešimir Čulo